Angličtina (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je koncipován tak, aby poskytl komplexní filologické vzdělání v oblasti anglistiky a amerikanistiky. Studium v sobě zahrnuje jak složku jazykovědnou, tak i literární. Jazykovědná složka obsahuje předměty uplatňující postupy diachronní lingvistiky, jakož i lingvistiky synchronní. Velmi výrazně se zde uplatňují také kontrastivní postupy poskytující komplexní vhled do struktury a zákonitostí anglického jazyka. Budování odborné filologické kompetence je v průběhu studia neodlučně spjato s komunikační praxí, která umožňuje organické spojení teoretické a praktické složky jazykovědného vzdělání v oblasti anglistiky a amerikanistiky. Literární složka oboru studentům poskytuje komplexní uchopení vývoje a rozmanitých podob anglicky psané literatury. Celý literární blok studia klade důraz na kulturní pluralitu, která je nepřehlédnutelným charakteristickým rysem starších i nových anglicky psaných literárních textů. Jazykovědná i literární složka nabízí kromě povinných předmětů také předměty povinně volitelné, které umožňují prohloubení zájmu o danou oblast a rozšíření znalostí zvolené problematiky.

(?)

Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější anglicky psané literatuře. K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem.

Absovent je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro anglicky mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod.

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
3
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Angličtina (dvouoborové)
Zkratka: A
Kód: 7310R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty