Němčina (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Základem studia je moderní filologie. Vedle zvládnutí jazykových kompetencí absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti lingvistické a literárněvědné, přičemž velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Výuka jednotlivých předmětů je zajišťována Ústavem cizích jazyků. Studijní obor Němčina (dvouoborová) lze studovat jen v kombinaci s dalšími obory (např. Angličtina, Italština, Český jazyk a literatura, Archeologie, Historie, Knihovnictví) dle aktuální nabídky univerzity.

(?)

Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější německy psané literatuře. K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem.

Absolvent je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro německy mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod. Absolventi mají rovněž předpoklady ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Slezské univerzitě nebo jiných českých i zahraničních univerzitách.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Němčina (dvouoborové)
Zkratka: N
Kód: 7310R100
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B6107 HuSt Humanitní studia

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty