Historie-muzeologie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je koncipován jako navazující na bakalářské obory ve studijním programu N 7105 Historické vědy a obory příbuzné v souladu s koncepcí oblasti vzdělávání Historické vědy Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání ČR (2012). Vychází ze současného pojetí široce chápaných historických a muzeologických disciplín, které sledují daný historický a kulturní vývoj v korelaci jedinec - společnost - kultura. Široká nabídka historických a muzeologických předmětů pokrývá hlavní ideové proudy humanitních disciplín včetně interdisciplinárních přístupů a metod. Cílem studijního oboru je příprava teoreticky vzdělaných absolventů v oblasti historických věd a muzeologických disciplín, kteří současně budou vládnout schopnostmi adaptovat se na požadavky současné odborné a vědecké praxe.

(?)

Profil absolventa odpovídá představě o jednotě historického poznání a muzejní praxe jako důležité činnosti, jak chránit muzeálie coby historický pramen, jak z nich získávat poznatky a prezentovat coby součást prezentace poznání dějin. Určující je dějinná středoevropská zkušenost, její poznání a usazení do širšího historicko-filozofického kontextu. Součástí profilu jsou praktické discipliny, orientované na management a marketing kulturních institucí.

Absolvent se uplatní ve vědeckých pracovištích, muzeích, státní správě a samosprávě, a to jak na pozicích odborných pracovníků, tak pracovníků managementu kulturních institucí. Má možnost pokračovat v doktorském studiu.

(?)

P7105 Historické vědy

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Historie-muzeologie
Zkratka: HaM
Kód: 7105T025
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy

Ke studiu již nelze přijímat.