Informační a knihovnická studia

Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je podstatným způsobem zvýšit kvalifikovanost profesí zabezpečujících střední a vyšší články řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření; dále rozšířit aktuálně potřebu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, vybavených potřebnými teoretickými a zejména praktickými informatickými znalostmi pro praktické působení v informačních službách zaměřených na různé profesní skupiny, a také pro provoz veřejných knihoven, a středisek odborných informací. A v neposlední řadě zabezpečit další studium vybraných absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních oborů, kteří budou připraveni ke zvládnutí sofistikovaných metod práce s informacemi.

(?)

Schopnost a dovednost řídit i početné pracovní týmy provozující knihovnické a informační služby pro vědecko-výzkumnou sféru, pro orgány státní správy a místní samosprávy a jejich prostřednictvím i pro nejširší občanskou veřejnost; koncepční myšlení a schopnost sledovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat poznatky z vývojových trendů v oblasti informatizace společnosti, informační politiky i technologií; schopnost zavádět a provozovat soudobé profesionální metody organizace práce na vrcholovém stupni řízení provozů ve velkých veřejných a odborných knihovnách, v informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí institucí a podniků; zvládnutí teoretických základů a praktického využití prostředků analýzy, klasifikace a selekce poznatků, jejich vyhodnocování a interpretace v oblasti informační podpory vrcholového managementu podniků a institucí; znalost a dovednost aplikace moderních metod projektování, vývoje a zavádění provozů akvizice, identifikačního a věcného popisu dokumentů a schopnost řídit tvorbu, budování a správu sbírek primárních i sekundárních informačních fondů ve všech typech knihoven a informačních středisek; zvládnutí nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi, rešeršní strategie a informační podpory pro účely poskytování vysoce kvalifikovaných informačních služeb ve všech odvětvích národního hospodářství, ve vědě, technice, státní a místní správě i v kultuře a školství.

Absolvent se uplatní jako vedoucí pracovník rozsáhlých provozů informačních služeb v knihovnách a informačních institucích; jako informační manažer pro projektování, budování a správu informačních databází; jako projektant komplexních knihovnicko-informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky; jako manažer, správce a provozovatel tradičních a digitálních knihovnických fondů; jako tvůrce, editor a provozovatel bibliografických a fulltextových informačních databází určených pro speciální odborné nebo i široké občanské uplatnění; jako informační analytik pro procesy sběru, zpracování, ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí; jako informační konzultant.

(?)

P1801 Informatika

(?)
1
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Informační a knihovnická studia
Zkratka: IKSk
Kód: 7201T008
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7201 N7201 InSK Informační studia a knihovnictví

Ke studiu již nelze přijímat.