Manažerská informatika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní plán navazujícího magisterského programu Manažerská informatika obsahově navazující na studijní obor bakalářského stupně studia, respektuje světové standardy pro výuku informatiky a kombinuje znalostí z oblasti informatiky se znalostmi managementu, ekonomiky a práva. Studenti jsou vybavováni takovým objemem a strukturou znalostí, které zajistí jejich vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit. Budování znalostí v oblasti informatiky je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje. Dále pak analyzovat výhodnost různých variant a statisticky zpracovat informace a data. Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení informačních systémů/informačních technologií (IS/ICT), jsou do přednášek jednotlivých předmětů zváni významní odborníci z praxe.

(?)

Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, která jsou navazujícím studiem rozšířena na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek, a to až do úrovně vědy a výzkumu ve studovaném oboru. Absolvent dokáže vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů v malých a středních firmách a organizacích. Je připravován pro provoz systémů řízení z pohledu managementu firmy a zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového řízení. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku. Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni způsobem nezávislého samostudia.

Cílovými profesemi absolventů jsou zejména: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT. Pro všechny uvedené profese ovládají absolventi programu MI jak kvalitní teoretické zázemí, tak mají základní praktické zkušenosti a příslušné jazykové vybavení (angličtina).

(?)
0
Aktivní studenti
31

Specifikace oboru

Obor: Manažerská informatika
Zkratka: MI
Kód: 6209T021
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6209 N_SYSINF Systémové inženýrství a informatika

Další informace

Ke studiu již nelze přijímat.