Němčina (jednooborové)

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor je koncipován tak, aby poskytl komplexní filologické vzdělání v oblasti germanistiky. Plynule navazuje na předchozí bakalářské studium a dále prohlubuje získané vědomosti a dovednosti. Studium v sobě zahrnuje jak složku jazykovědnou, tak i literární jazykovědná složka obsahuje předměty uplatňující postupy diachronní lingvistiky, jakož i lingvistiky synchronní. Velmi výrazně se zde uplatňují také kontrastivní postupy poskytující komplexní vhled do struktury a zákonitostí německého jazyka. Budování odborné filologické kompetence je v průběhu studia neodlučně spjato s komunikační praxí, která umožňuje organické spojení teoretické a praktické složky jazykovědného vzdělání. Literární složka oboru studentům poskytuje komplexní uchopení vývoje a rozmanitých podob německy psané literatury. Toto literárně-historické hledisko se opírá o blok studia věnující se literární kritice a teorii, a tedy rozmanitým možnostem interpretace literárního textu. Celý literární blok studia klade důraz na kulturní pluralitu, která je nepřehlédnutelným charakteristickým rysem starších i nových německy psaných literárních textů. Jazykovědná i literární složka nabízí kromě povinných předmětů také předměty povinně volitelné a volitelné.

(?)

Absolvent dokonale ovládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1 - C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má kvalitní znalosti literatury a lingvoreálií německy mluvících zemí, teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých disciplín. Pro jeho výstupní profil je zásadní zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem.

Absolvent najde přímé uplatnění v oblastech kde je německý jazyk klíčovým jazykem pro komunikaci. Je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro německy mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod. Může se věnovat překladatelské činnosti a/nebo působit jako lektor německého jazyka, např. v jazykových agenturách.

(?)

P7310

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Němčina (jednooborové)
Zkratka: Npj
Kód: 7310T100
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.