Středoevropská studia

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor poskytuje studentům ucelené soubory vědomostí o evropských politických regionech a zvyšuje prostupnost studia na Slezské univerzitě v Opavě propojením historických, sociálněvědních a správních oborů. V širším rámci moderních dějin jsou sledovány politické, právní a správní systémy, hlavní vývojové tendence i aktuální otázky ekonomického, sociálního, národnostního a kulturního vývoje ve vybraných politických regionech. Program se zaměřuje na problematiku transnacionálních a transhraničních regionů, přičemž vychází z dřívějších i současných výzkumů pracovníků Slezské univerzity i Slezského ústavu Slezského zemského muzea (dříve AV ČR) v Opavě. Pro kvalitní přípravu studentů jsou využity rovněž zahraniční studijní pobyty a spolupráce s partnerskými školami v zemích střední a východní Evropy.

(?)

Absolvent bude vybaven základními teoretickými poznatky z řady společenskovědních disciplin, zejména historických, politologických, ekonomických a správních, i praktickými znalostmi z oblasti komunikace, projektového řízení, interkulturálního managementu a diplomatického protokolu. Bude disponovat uceleným souborem poznatků z moderních dějin i současnosti střední Evropy, potřebnými znalostmi zdejších politických, právních i správních systémů i specifických otázek transformace postkomunistických zemí a jejich integrace do EU se zaměřením na problematiku transhraničních regionů, národnostních menšin a interetnického soužití. Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře, na práci s národnostními menšinami, na působení v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i na zajišťování podnikatelských, kulturních, vzdělávacích a dalších aktivit včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Získané znalosti spolu s komunikačními a intervenčními dovednostmi a návyky jim umožní podílet se na řešení místních a regionálních problémů, které mají obvykle multidisciplinární charakter. Relativně široce a interdiciplinárně koncipovaný obsah studia přitom vytváří předpoklady pro vysokou míru profesní adaptability, bezproblémové přizpůsobení profesní orientace a specializace potřebám praxe a práci v mezinárodních týmech, v zahraničí i v pohraničních a národnostně smíšených oblastech.

Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře. Uplatnění mohou nalézt v práci s národnostními menšinami, v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i v dalších aktivitách, včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Mohou najít uplatnění v diplomatické službě, v domácích i nadnárodních společnostech působících ve střední Evropě i u různých agentur a poradenských firem, ale také ve střediscích pro migranty a žadatele o azyl, apod. Absolventi mají rovněž předpoklady pro další studium navazujících společenskovědních magisterských programů.

(?)

Politologie, Sociologie, Mezinárodní teritoriální studia

(?)
7
Aktivní studenti
216

Specifikace oboru

Obor: Středoevropská studia
Zkratka: SESBcP
Kód: 6702R017
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6702 B6702-MTS Mezinárodní teritoriální studia

Další informace

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty