Sociální patologie a prevence

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor poskytuje studentům ucelené soubory vědomostí o sociálně patologických jevech z pohledu psychologického, pedagogického, sociální práce. V širším rámci jsou sledovány také disciplíny související s právní tématikou, poznatky z oblasti společenských věd, sociální politiky a sociální práce. Důraz je kladen na interdisciplinární pojetí v širších souvislostech. Bakalářský studijní obor respektuje minimální vzdělávací standard v sociální práci, který odpovídá mezinárodním normám a zaměřuje se na vytváření klíčových kompetencí, tj. širokého profilu absolventa a pracovníka s integrovaným všeobecným a odborným vzděláním. Studium také připravuje absolventy k samostatnému řešení problémů a vykonávání odborných činností (sociální prevence, sociálně právní ochrany, depistáží a sociálních analýz, sociálně právního poradenství, sociální diagnostiky). I když je program v prvé řadě zaměřen na jejich uplatnění v praxi, představuje dostatečné východisko pro další dvouleté navazující magisterské studium.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Cílem studia je připravit profesně zdatné a eticky odpovědné pracovníky jak v oblasti pedagogiky, tak sociální práce. Absolventi budou mj. také schopni samostatně posuzovat a ve spolupráci s klientem řešit jeho obtížnou životní situaci, budou umět komunikovat a pracovat s jedinci i skupinami v různé sociální situaci, vykonávat základní poradenské, analytické a plánovací činnosti. Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Získané teoretické znalosti i praktické dovednosti vytvářejí základ, umožňující úspěšné pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů podobného zaměření na jiných fakultách v České republice.

Absolventi studijního oboru mohou najít a nacházejí široké uplatnění v sociální oblasti, zvláště v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby s postižením, seniory apod. Podle novely zákona č. 206/2009 Sb. je mezi obory vysokoškolského studia, které jsou podmínkou odborné způsobilosti sociálního pracovníka, zařazen nově i obor sociální patologie, což absolventům umožňuje nacházet široké uplatnění na trhu práce.

(?)

Specializace v pedagogice, Sociální pedagogika, Pedagogika, Humanitní studia

(?)
90
Aktivní studenti
1 009

Specifikace oboru

Obor: Sociální patologie a prevence
Zkratka: SPPBcP
Kód: 7502R008
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B7507-SvP Specializace v pedagogice

Další informace

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty