Veřejná správa a sociální politika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je založen na znalostech, získaných studiem veřejné správy a anticipační analýzou jejích potřeb, na vyhodnocování efektivnosti uplatňované sociální politiky s mírným přesahem do sociální práce, a na analýze nezbytného zapojení právních předmětů, ekonomie, ale i společenskovědních disciplín, které jsou nezbytnou základnou pro nabytí odpovídajících výstupních kompetencí.

Pohled na tento obor trochu JINAK

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- správnímu právu, veřejné správě, psychologickým disciplínám, sociální politice a práci, veřejné ekonomice a financím, evropské integraci atd.

- práci s lidmi v institucích veřejné správy či neziskových organizacích

- posuzování, výkonu a rozhodování v odborné správní, kontrolní a poradenské činnosti v rámci veřejné správy

- praktickým znalostem zdrojů i nástrojů ve veřejné správě a sociální politice v ČR i EU

- přípravě k výkonu profese úředníka ve veřejné správě

Kde se uplatníte?

Na všech stupních řízení v oblasti veřejné správy, na pozicích úředníků při výkonu státní správy, ve veřejné správě (úřady práce, Policie ČR, Celní správa ČR, probační a mediační služby). Při realizaci projektů regionálního rozvoje a projektů z fondů EU. Jako pracovník v sociálních službách nebo při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

Více informací zde

(?)

Absolventi jsou připraveni a schopni samostatně posuzovat a vykonávat základní odborné správní, kontrolní, poradenské aj. činnosti, mohou zastávat řídící funkce na úrovní nižšího managementu ve sféře veřejné správy, sociální a regionální politiky. Koncepce studia - teoretické znalosti i praktické dovednosti zakládají návaznost vysokoškolského studia. Absolvent bakalářského programu získaný potenciál může uplatnit v praxi, ale může také pokračovat studiem druhého cyklu navazujícího magisterského studia veřejné správy sociální politiky.

Profil absolventa oboru umožňuje uplatnění na místech řadových odborných pracovníků nebo referentů, případně na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích veřejné správy i v soukromé sféře na obecní a krajské úrovni. Studenti se mohou uplatnit jako spolutvůrci a koordinátoři sociální politiky. Získané kompetence umožní uplatnění v orgánech státní správy, zejména v úřadech sociálního zabezpečení a v úřadech práce, při realizaci místní sociální politiky a řešení sociálních problémů v orgánech samosprávy, v organizacích veřejného sektoru a neziskových Nacházejí uplatnění také v územních orgánech státní správy a v soukromém sektoru v obcích a regionech.

(?)

Politologie, Humanitní vědy, Právo, navazující studium N6731 Sociální politika a sociální práce

(?)
29
Aktivní studenti
116

Specifikace oboru

Obor: Veřejná správa a sociální politika
Zkratka: VSSPBcP
Kód: 6202R082
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6731 B6731-SPSP Sociální politika a sociální práce

Nejčastěji zapisované předměty