Učitelství dějepisu pro střední školy

Rozbalit vše

Rigorózní zkouška

(?)

Absolventi jsou vybaveni teoretickými znalostmi o historickém a kulturním vývoji Evropy s akcentem na české země a středoevropský prostor, osvojují si historické, kulturně historické vnímání dějinného vývoje a disponují nejnovějšími poznatky na poli odborné historie. Důležitou součást profilu absolventa tvoří schopnost orientovat se v současných trendech české a evropské historiografie a historické metodologie. Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorských studijních oborů v oblasti historických věd a příbuzných disciplín.

Absolvováním pedagogicko-psychologického bloku získá absolvent profesní kompetence (znalosti, dovednosti, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému výkonu učitelské profese na střední škole a v souladu se Zákonem o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikaci středoškolského učitele přiznána též kvalifikace pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnázií.

Učitel na střední škole, učitel na druhém stupni základní školy.

(?)

Doktorský studijní program P7105 Historické vědy, studijní obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Učitelství dějepisu pro střední školy
Zkratka: S7504T042
Kód: 7504T042
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N7504 UcSS Učitelství pro střední školy