Učitelství němčiny pro střední školy

Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Učitelství němčiny pro střední školy akcentuje především praktickou a pedagogicko-didaktickou složku studia německého jazyka, čemuž odpovídá i nabídka povinných a povinně volitelných předmětů. Předměty jazykovědné povahy a předměty z oblasti německy psané literatury jsou studentům i nadále nabízeny coby volitelné předměty, které dále prohlubují kompetenci studentů v dané oblasti. Cílem je připravit budoucí středoškolské učitele němčiny na profesní dráhu, která předpokládá vysoký stupeň jazykové odbornosti, zevrubnou orientaci v oblasti literatury a reálií německy mluvících zemí, a především pak schopnost nabyté vědomosti adekvátně uplatnit v pedagogické praxi.

(?)

Absolvent dokonale ovládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1 - C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má kvalitní znalosti literatury a lingvoreálií německy mluvících zemí, teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých disciplín. Absolvent studia získá: kompetence pedagogicko-didakticko-psychologické, psychologické, které umožní absolventům lépe chápat individualitu každého žáka,

* kompetence psychologické, které spočívají ve způsobilosti učitele přistupovat k žákům z hlediska jejich věkových a individuálních zvláštností, možností i bariér jejich vývoje, vytváření postojů k hodnotám,

* pedagogicko-didakticko-psychologické, tedy způsobilost učitele pracovat s učivem tak, aby se přetvářelo v žákovu informovanost a schopnost myslet v dané oblasti, vytvářet si názory, diskutovat, řešit úkoly a samostatně transformovat vědecké poznatky do pedagogické praxe,

* kompetence komunikativní, řídící, poradenské, konzultativní, reflexe vlastní pedagogické činnosti a jiné.

Absolvent je vybaven náležitými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti didaktiky a metodiky vyučování cizího jazyka, které dokáže aplikovat při výkonu povolání středoškolského učitele. Díky absolvování pedagogicko-psychologického bloku získá absolvent profesní kompetence (znalosti, dovednosti, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému vykonávání učitelské profese na střední škole (a v souladu se Zákonem o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnázií).

(?)

P7310 Filologie

(?)
0
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Učitelství němčiny pro střední školy
Zkratka: UcNeK
Kód: 7504T252
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N7504 UcSS Učitelství pro střední školy

Ke studiu již nelze přijímat.