Ochrana kulturního dědictví

Rozbalit vše

Absolvent studijního oboru je schopen samostatně se orientovat v celé šíři problematiky ochrany a péče o kulturní dědictví, ať už se jedná o nemovité či movité kulturní památky, přírodní dědictví; je vybaven nejnovějšími poznatky z širokého spektra společenskovědních oborů, jež se nějakým způsobem dotýkají péče a ochrany kulturního dědictví, je seznámen s problematikou fungování kulturních a paměťových institucí, které se podílejí na péči o kulturní a přírodní dědictví jak po stránce praktické, tak i teoretické a na základě své další specializace je schopen se aktivně podílet na dalším rozvíjení, prohlubování a zkvalitňování péče o kulturní památky a přírodní dědictví.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v kulturních institucích (ústavy památkové péče, muzea, archivy atd.), v orgánech státní správy a samosprávy (odbory kulturní, památkové péče apod.), v oblasti ochrany kulturního dědictví, v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru.

Odborný / samostatný nebo řídící pracovník, výzkumný pracovník v historických, kulturně historických, muzejních, archivních, památkových aj. institucích (zejména kurátor, památkář, archivář, vědecko-výzkumný, archivář), odborný referent, specialista ve veřejné správě a samosprávě, zaměstnanec v mediální sféře (redaktor).

(?)

Doktorský studijní program P7105 Historické vědy, studijní obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Ochrana kulturního dědictví
Zkratka: OKDRig
Kód: 7105T076
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy