ARCHKRA049 Archeology of prehistoric and historical mining – the landscape as a raw material base

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Josef Večeřa (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Institute of Archaeology - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
For undergraduate students
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of the course is to familiarize students with the issue of montane archaeology, i.e. a significantly interdisciplinary scientific a field dealing with the issue of prehistoric and medieval exploitation of raw materials, especially iron, gold and polymetallic ores. The content of the course will also include basic information on closely related areas of questions: processing raw materials, use of products, coinage and the importance of precious metals, trade and exchange of raw materials, semi-finished products and products, as well as social and cultic aspects of the activity of prospectors, miners, metallurgists and other processors, traders, as well as members contemporary social elites.
Syllabus
 • 1. Introduction to the issue of montane archaeology, history of research. 2. Terminology and methodology of montane archaeology, sources of research. 3. Breakdown of mountain objects (mining, manufacturing, others). 4. Research methodology and documentation of montane objects. 5. Extraction and processing of raw materials in prehistoric times1 – non-ore raw materials (stone, salt, graphite, clay, ...). 6. Extraction and processing of raw materials in prehistoric times 2 – ores (gold, copper, tin, iron). 7. Trade and exchange of raw materials, semi-finished products and products in prehistoric times. 8. Mining of base metals in the Middle Ages. 9. Mining of other ores and non-ore raw materials in the Middle Ages. 10. Trade and exchange of raw materials, semi-finished products and products in the Middle Ages. 11. Declarative value of mining objects (field documentation - interpretation). 12. Processing premises. 13. Mining settlements and cities.
Literature
  required literature
 • Nováček, K. (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň 2004.
 • Agricola, J.: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví – De re MetallicaLibri XII, Basileae MDLVI. Ostrava 2001.
 • Večeřa, J. a kol.: Návrh popisu a vyhodnocení historických hornických děl. Česká geologická služba Praha. 392 s. 2021.
  recommended literature
 • Vosáhlo, J.: Metody vyhledávání a průzkumu stříbrorudných ložisek v rozmezí 13. až 18. století (se zřetelem k jihlavskému rudnímu revíru). Stříbrná Jihlava 1996, Jihlava 1996, s. 29-44.
 • Nováček, K.: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém (Bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů). Archeologické rozhledy 53, 2001, s. 279-309.
 • Lehrberger, G. – Kudrnáč, J. – Fröhlich, J. – Merta, J. – Večeřa, J.: Typen von Bergbauspuren. In: Dasprähistorische Gold in Bayern, Böhmenund Mähren: Herkunft - Technologie - Funde. Bd. 1. Památky archeologické, Supplementum 7, 1997, 42-48.
 • Večeřa, J.: Průzkumná pole - klíč k rozluštění středověkých a novověkých děl?. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 26. ArchaeoMontan 2012, 45-58. Dresden 2013.
 • Schwabenicky, W.: Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge. Chemnitz 2009.
 • Steuer, H. – Zimmermann, U. (eds.): Montanarchäologie in Europa. Sigmaringen1993.
 • Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha 1958.
 • Jangl, L.: České hornické právo a báňská historie, metodika báňsko-historického výzkumu. Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 21, Praha 2009.
 • Hrubý, P.: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Brno 2019.
Teaching methods
Lecture, seminar
Assessment methods
Oral exam
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARCHKRA049