ARCHSTN022 Úvod do studia kulturního dědictví

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 H9
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje vstupní informace o kulturním dědictví jako souhrnu hmotných a nehmotných artefaktů, vzniklých v minulosti jako výsledek mnohovrstevnatých profesních, kulturních, každodenních i výjimečně motivovaných aktivit lidských jedinců a společnosti. Vysvětluje je jako neobnovitelné hodnoty, nenahraditelné zdroje informací o životních podmínkách, celkovém rámci a životě lidských jedinců v různých historických etapách. Upozorňuje na neodmyslitelnost vazeb kulturního dědictví na lokální/regionální původ, na krajinu a sociální prostředí.
Osnova
 • 1. Terminologie, metodologie, prameny a literatura. 2. Koncepty pojetí kulturního dědictví, možnosti klasifikace a třídění. 3. Hmotné kulturní dědictví nemovité (architektura a stavby, sídla a sídelní komplexy ad.). 4. Hmotné kulturní dědictví movité (archeologické artefakty, umění, řemeslnická produkce ad.). 5. Nehmotné kulturní dědictví (náboženské/lidové tradice, rituály a festivity, hudba, tanec, ústní slovesná tvorba ad.). 6. Možnosti pasportizace kulturního dědictví, jeho ochrany a péče (archivy, muzea, instituce památkové péče ad.). 7. Možnosti vědeckého výzkumu kulturního dědictví na interdisciplinární bázi. 8. Mezinárodní úroveň ochrany kulturního dědictví (UNESCO). 9. Národní/státní úroveň ochrany kulturního dědictví (národní kulturní/ kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny ad.) 10. Kulturní dědictví v každodennosti a vytváření soudobých kulturních hodnot. 11. Kulturní dědictví v regionálním a lokálním kontextu. 12. Kulturní dědictví v mezioborovém kontextu: prezentace, edukace, cestovní ruch/kulturní turismus. 13. Kulturní dědictví, místní rozvoj a udržitelnost.
Literatura
  povinná literatura
 • Patočka, J. – Heřmanová, E.: Lokální a regionální kultura v České republice. Praha, 2008.
 • Foltýn, D. a kol.: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha 2008.
 • Horák, P. – Nejedlý, V.: Základní pojmy v péči o kulturní dědictví. Pardubice 2013.
 • Petráň, J. (ed.): Dějiny hmotné kultury I/1-2. Praha, 1985; II/1, Praha 1995, II/2. Praha 1997.
  doporučená literatura
 • Johnová, R.: Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. Praha 2008.
 • Howard, P.: Heritage – management, interpretation, identity. London 2003.
 • Foltýn, D. - Havlůjová, H. (eds.).: Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit / Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities. Praha 2012.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet, písemné přezkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN022