ARCHSTN030 Základy geologických věd pro archeology

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 8:55–10:30 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN030/A: každý lichý pátek 10:35–12:10 M5, V. Wertich
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu přednášek se studenti seznámí se základy jednotlivých geologických disciplín využitelných v archeologické praxi a regionálním popisem geologických jednotek na severní Moravě a v Horním Slezsku (s důrazem na oblast Opavska a na oblast Hrubého Jeseníku, jako nejdůležitější rudní provincie pro zájmové území). Pro jednotlivé oblasti budou popsány ověřené a potenciální zdroje surovin pro výrobu kamenných i kovových předmětů. Důležitou součástí předmětu budou praktické ukázky hornin, minerálů, rudních vzorků využívaných v minulosti a také terénní exkurze a cvičení, kde si studenti vyzkouší své nově nabyté znalosti přímo v terénu či na archeologických výzkumech.
Osnova
 • 1. Úvod do petrologie (procesy vzniku hornin, základní rozdělení, typické poznávacích znaků. Využívání hornin jako kamenných surovin, přehled vzorků rud, které byly využívány pro výrobu kovových předmětů. 2. Regionální geologie severní Moravy a Horního Slezska. 3. Geologický čas – rozdělení na jednotlivá období, podrobněji o obdobích, která ovlivnila vývoj hornin a krajiny na severní Moravě a v Horním Slezsku. 4. Stratigrafie kvartéru – podrobnější rozdělení jednotlivých částí pleistocénu a holocénu, souvislosti s rozvojem lidských kultur. 5. Základy kvartérní geologie – ukládání a typy kvartérních sedimentů, fenomén kontinentálního zalednění na severní Moravě. 6. Základy pedologie – typy půd, typické znaky a jejich „čtení“. 7. Práce s mapovými podklady a geologickými webovými databázemi a aplikacemi, jejich dostupnost a použitelnost pro archeologickou praxi a výzkum. 8. Přehled terénních a laboratorních metod. 9. Příkladové studie využití geologie v archeologických výzkumech, ověřené a potenciální zdroje kamenných surovin v pravěku pro oblasti severní Moravy a Horního Slezska. Přehled výskytů rudní mineralizace v oblasti severní Moravy a Horního Slezska se zvláštním důrazem na oblast Hrubého Jeseníku, jako nejdůležitější rudní provincie pro zájmové území. 10. Terénní exkurze a cvičení (archeologické výzkumy, kulmské sedimentární horniny, kvartérní sedimenty a vulkanické horniny, půdy). 11. Terénní exkurze a cvičení (archeologické výzkumy, kulmské sedimentární horniny, kvartérní sedimenty a vulkanické horniny, půdy). 12. Terénní exkurze a cvičení (archeologické výzkumy, kulmské sedimentární horniny, kvartérní sedimenty a vulkanické horniny, půdy). 13. Terénní exkurze a cvičení (archeologické výzkumy, kulmské sedimentární horniny, kvartérní sedimenty a vulkanické horniny, půdy).
Literatura
  povinná literatura
 • Lisá, L. – Bajer, A.: Manuál geoarcheologa aneb Jak hodnotit půdy a sedimenty. Brno 2014.
 • Tomášek, M: Půdy České republiky. Praha 2007.
 • Přichystal, A.: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno 2009.
  doporučená literatura
 • Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z.: Geologická minulost České republiky. Praha 2002.
 • Janák, V. – Přichystal, A.: Ateliér kultury nálevkovitých poháru na výrobu broušené industrie z kulmských hornin v Holasovicích, okr. Opava. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1, Hradec Králové, 2006, 177-188.
 • Pavelčík, J.: Těžba a zpracování kamene na výšinné eneolitické osadě u Hlinska u Lipníku nad Bečvou. Časopis Slezského muzea, série B 39, 1990, 97-105.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Povinně účast na terénním cvičení, 70% účast na seminářích, písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN030