ARCHSTN036 Methodology of Archaeology Middle Ages and modern times

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Institute of Archaeology - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Wed 12:15–13:50 M9
 • Timetable of Seminar Groups:
ARCHSTN036/A: Wed 13:55–14:40 M9, M. Tymonová
Prerequisites
Knowledge of systematics and basics of social and natural sciences.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course will provide a basic overview of the content, focus and contribution of the study of medieval, modern and industrial archeology of the Middle Ages for historical knowledge. The explanation will define the subject and method, the definition of the field within the social sciences, interdisciplinary cooperation and the use of natural science and technical fields. The types of settlement structures with the characteristics of the finding environment, the specifics of research and the history of research, focused on the study of villages, towns, manor houses, church monuments, material culture, the natural environment and regional peculiarities, will be discussed separately. In the lecture part, the theoretical starting points will be explained to the audience, and in the seminar, the wider context.
Learning outcomes
Familiarization with the theoretical and practical content of archeology of the Middle Ages and the modern era from the point of view of historical knowledge.
Syllabus
 • 1. Subject of study, chronology, periodization and dating. 2. History of research, archaeological paradigm and perception of time. 3. Archaeological sources and their characteristics, interdisciplinarity of historical archaeology. 4. Historical geography and climatic framework in historical times. Environmental Archeology and Historic Landscape. 5. Medieval modernization, Slavic and medieval colonization. Ethnic and social aspects of historical archaeology 6. Auxiliary historical sciences in the service of archeology 1 (paleography, codicology, epigraphy, diplomacy, chronology). 7. Auxiliary historical sciences in the service of archeology 2 (sphragistics, heraldry, genealogy, numismatics, metrology). 8. Archeology of material culture and the role of artifacts in medieval everyday life. 9. Historical paleoeconomics - raw material sources. 10. Historical montanistics – basics of methodology and terminology, overview of historical development. 11. Historical montanistics - examples. 12. Postmedieval archaeology. Industrial archaeology. 13. Historical archeology in Czech Silesia and the specifics of regional research.
Literature
  required literature
 • LeGoff, J.: Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.
 • Klápště, J.: Proměna Českých zemí ve středověku. Praha 2012.
 • Šedivá-Koldinská, M. – Cerman, I. a kol.: Základní problémy studia raného novověku. Praha 2013.
  recommended literature
 • LeGoff, J. – Schmitt. J-C. (eds.): et al. Encyklopedie středověku. Praha 2002.
 • Klápště, J.: Změna – středověká transformace a její předpoklady. In: Medievalia archaeologica Bohemica 1993. Památky archeologické – Supplementum 2, 1994, 9-59.
 • Klápště, J.: The Czech lands in medieval transformation. Leiden – Boston 2012.
 • Krištuf, P. – Zíková, T. et al.: Výzkum krajiny a vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň 2015.
 • Neustupný, E.: Metoda archeologie. Plzeň 2007.
 • Neustupný, E.: Teorie archeologie. Plzeň 2010.
 • Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 1998.
 • Kuna, M. et al.: Nedestruktivní archeologie. Praha 2004.
 • Smetánka, Z. – Žegklitz, J. 1990: Post-medieval archaeology in Bohemia and its problems. In: Smetánka, J. – Žegklitz, J. (ed.), Studies in postmedieval archaeology 1. Praha, 7-22.
 • Velímský, T.: Trans montes, ad fontes! Přes hory, k pramenům! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most 1998. Informace ke kombinované nebo distanční
 • Vařeka, P. (ed.): Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata. Plzeň 2013.
 • Carver, M. – Klapstě, J. (eds.): The Archaeology of Medieval Europe 2. Twelfth to Sixteenth Centuries. Aarhus 2011.
Teaching methods
Lectures and seminars.
Assessment methods
Oral exam, attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARCHSTN036