ARCHSTN044 Hmotná kultura v archeologii středověku a novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 15:35–17:10 M10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN044/A: Út 17:15–18:00 M10, M. Tymonová
Předpoklady
Znalost českých a evropských dějin (hospodářství, dějiny umění aj.).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednáškovém výkladu se studenti seznámí se systematikou hmotných památek jako součásti středověké a raně novověké každodennosti, manifestované v sociálně různorodém prostředí měst, vesnic, panských sídel, církevních okrsků nebo montánních středisek. U každé skupiny předmětů bude podána materiálová charakteristika, funkce, terminologie deskripce, třídící systémy, morfologicko-typologická klasifikace a časové zařazení. Principy datování budou vysvětleny na základě nálezové situace, technologických kritérii, komparace s chronologicky citlivými předměty a využití v běžném životě. V tomto smyslu bude v semináři prezentován obraz úrovně bydlení, stravování, odívání, zábavy a trávení volného času aristokracie a duchovenstva nebo venkovského a městského obyvatelstva.
Výstupy z učení
Základní přehled o náplni materiální kultury v různých sociálních prostředéch. Princip datování různých druhů hmotných památek. Aplikace poznatků v archeologické praxi.
Osnova
 • 1. Hmotná kultura, artefakty a ekofakty, paradigma v dějinách bádání, literatura. 2. Archeologické prameny a formativní procesy, chronologie a datovací metody. 3. Morfologicko-typologická, materiálová a funkční klasifikace, nálezový kontext. 4. Hrnčířská výroba a keramická produkce. 5. Keramika kuchyňská, stavební, kamnářská, technická a výtvarná. 6. Využití železa a barevných kovů, kovozpracující řemesla. 7. Militaria, výstroj koně a jezdce, ochranná zbroj a oděvní součástky. 8. Vybavení domácnosti a součásti vozu. 9. Zemědělská a řemeslná produkce, nástroje k obdělávání půdy a řemeslné náčiní. 10. Sklářská výroba a předměty ze skla. 11. Předměty z organických materiálů (kost, paroh, dřevo, kůže, textil). 12. Středověká každodennost (stravování, odívání, kultura bydlení). 13. Životní styl, zábava a víra (hry a zábava, lov, turnaje, boj, poutnictví). Studijní
Literatura
  povinná literatura
 • Unger J.: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. Hradec Králové 2012.
 • Petráň, J. et al.: Dějiny hmotné kultury I, II, Praha 1985, 1995–1997.
  doporučená literatura
 • Husa, V. – Petráň, J. – Šubrtová, A.: Homo faber. Praha 1967.
 • Nekuda, V. – Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno 1968.
 • Procházka, R. – Peška, M.: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, Přehled výzkumů 48, 2007, 143-299.
 • Goš, V.: Loštice – město středověkých hrnčířů. Ostrava 2007.
 • Blažková, G.: Vývoj raně novověké kuchyňské a stolní keramiky v Čechách na základě souborů z Pražského hradu, Památky archeologické 104, 2013, 183-230.
 • Korbelářová, I. – Zezula, M., edd.: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Opava – Ratiboř 2018.
 • Tymonová, M.: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko). Archaeologia historica 34, 2009, 209- 223.
 • Brych, V.: Poznání vnitřního mobiliáře středověké tvrze. (Výzkum Mrázovy Lhoty u Ledče nad Sázavou 1993–1994), Castellologica bohemica6, 1998, 399-406.
 • Brych V. – Belcredi L.: Arma diaboli: o kuši a střelcích. Praha 2012.
 • Belcredi, L.: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách, Archaeologia historica 8, 1983, 411- 422.
 • Novák, P.: Encyklopedie nářadí, strojů a pomůcek. Praha 2011.
 • Černá, E. – Frýda, F.: Sklo vrcholného středověku – Současný stav a perspektivy studia historických technologií, Archaeologia historica 35, 2010, 335-57.
 • Šmahel, F.: Archeologické doklady středověké duchovní kultury, Archaeologia historica 15, 1990, 295–310.
  neurčeno
 • Unger, J.: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno 1999.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná zkouška, docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN044