ARTAVTNP18 Interpersonální komunikace a rétorika

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 18:55–19:40 M8
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTNP18/A: Tue 19:45–20:30 M8, S. Schneiderová
Prerequisites (in Czech)
K absolvování tohoto předmětu nejsou zapotřebí žádné specifické předpoklady. Studenti rozvíjejí obecnou sociální dovednost.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will be familiarized with the basic communication strategies in various social interactions.
Learning outcomes
Rhetorics and its meaning
Word choice, orthoepy
Tropes and figures, metaphor and metonymy
Non-verbal signals
Composition of the public speech
Argumentation, eristics, newspeak
Syllabus (in Czech)
 • 1. Dialog vs. monolog, kompoziční vlastnosti dialogu
 • 2. Typ činnosti jako určující faktor vlastností mluveného a psaného textu
 • 3. Faktory komunikační situace
 • 4. Neverbální komunikace
 • 5. Elektronická komunikace
 • 6. Možnosti analýzy textu
 • 7. Zvukové (grafické) prostředky řeči jako modifikátory funkce textu mluveného i psaného
 • 8. Ostatní jazykové prostředky modifikující funkci textu mluveného i psaného (lexikální, gramatické, stylistické)
 • 9. Rétorika – stručný vývojový přehled
 • 10. Realizace persvazivní funkce v rétorských projevech současnosti
 • 11. Neorétorika – umění přesvědčit v dialogu (teze a argument)
 • 12. Rétorika v médiích
 • 13. Opakování
Literature
  required literature
 • KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0898-7. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
  recommended literature
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.). info
 • HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha, 2009. info
 • HAYES, N. Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu. Praha, 2005. ISBN 80-7178-983-6. info
 • ČAKRT, M. Kdo jsem já, kdo jste vy? Typologie osobnosti pro manažery. Praha, 2002. ISBN 80-85943-12-3. info
 • BENNIS, W. Staří psi a nové triky aneb O tvořivosti a spolupráci. Praha, 2001. ISBN 80-7261-045-7. info
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-308-0. info
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha : Managment Press, 2000. ISBN 80-85943-81-6. info
 • JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. a kol. Argumentace a umění komunikovat. Brno, 1999. info
 • Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998. info
 • KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, 2. vyd., 1998. info
 • LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc, 1997. info
 • HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. info
 • CMÍRALOVÁ, J. Učte se mluvit. Praha, 1995. info
 • LANGER, A. Úspěch veřejné promluvy. Kapitoly z rétoriky. Praha, 1993. info
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Kapitoly z rétoriky. Praha, 1992. info
 • KOŘENSKÝ, J. Komunikace a čeština. Jinočany: H&H, 1992. ISBN 80-85467-92-5. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • DOHALSKÁ, M. a kol. Mluvím, mluvíš, mluvíme. Kapitoly z moderní rétoriky. Praha: Horizont, 1985. info
 • HOLMAN, J. Moderní rétorika. Praha, 1978. info
Assessment methods
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP18