ARTAVTNP36 Diplomový seminář

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Bergmannová (seminar tutor)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
MgA. Irena Kocí (seminar tutor)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP36/A: Fri 16:25–18:00 PrPed, M. Horsáková, I. Kocí, T. Polenský, M. Zelinský
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přednášky jsou zaměřeny na informace o kompozici a jazykovém charakteru odborného textu. V rámci seminářů student provádí a konzultuje činnosti související s invenční a kompoziční fází tvorby diplomové práce. Orientuje se v pramenech a literatuře, provádí sběr materiálu. Stylizuje teoretickou část práce, třídí a zpracovává materiál pro část praktickou. S prohlubováním poznání o zadaném problému doplňuje a zpřesňuje teoretickou část, precizuje text, prokazuje schopnost zapracovat do vlastního odborného textu práci s primárními i sekundárními zdroji. Součástí práce je i projektová část, která obsahuje explikaci, postup a zhodnocení prací absolventského projektu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Jazykové prostředky odborného textu
 • 2. Fáze tvorby odborného textu
 • 3. Kompozice odborného textu
 • 4. Práce se zdroji, prameny a odbornou literaturou
 • 5. Citace a citační norma
 • 6.–9. Individuální konzultace nad textem diplomové práce
 • 10. Prezentace rozpracovaného stavu práce před pedagogickým sborem oddělení
 • 11.–12. Individuální konzultace nad textem diplomové práce
Literature
  required literature
 • HOLOUŠOVÁ,D., KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc, Univerzita Palackého, 2005. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  recommended literature
 • ŠANDEROVÁ, J. a MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-50-7. info
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-7079-796-7. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář, individuální konzultace
Assessment methods (in Czech)
ústní prezentace (prezentace diplomové práce formou pitchingu)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 5h/p/sem+21h/s/sem.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/ARTAVTNP36