UBKCJLBP21 Literature in intermediality perspective 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Bergmannová (lecturer)
PhDr. Ondřej Haničák (lecturer)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavla Bergmannová (seminar tutor)
PhDr. Ondřej Haničák (seminar tutor)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
Not specified.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course builds on the course Literature in Intermedia Perspective I and introduces literature in Intermedia Perspective in blocks devoted to the issues of modern art, modern music and film.
Learning outcomes
The student will gain an overview of the forms of relations between modern literature, modern art and film.
Syllabus
 • 1. Fine art of the 19th century and literature - fictional elaboration of biographies of famous artists, origin, development and significance of bibliophily, book collecting and development of ex-libris, literary creation and preservation in   19. century
 • 2. Fine art of the 20th century, transposition of motifs from the literary sphere, program texts initiating the emergence of art movements, literary salons and their influence on art culture, development of art criticism, the relationship between literary and architectural creation, outline of individual directions and movements (Art Nouveau, Expressionism , cubism, futurism, dadaism, abstract expressionism and lyrical abstraction)
 • 3. The relationship between music and literature in modern classical music
 • 4. The relationship between literature and music in world and Czech popular music
 • 5. Music in literature. Introduction
 • 6. Music in literature. Basic problems
 • 7. The relationship between literature and film. Film speech vs. the language of literature
 • 8. What is a film adaptation of a literary work? Adaptation models
 • 9. Phases and aspects of adaptation of a literary work
 • 10. Film adaptation according to literary types (prose, drama, poetry)
 • 11. On the problems of Czech literature in film I. (until 1960)
 • 12. On the problems of Czech literature in film I. (until 1960)
 • 13. Repetition of selected problems - music, fine arts and film in the era of modern and postmodern
Literature
  required literature
 • SMOLKA, J. et al. Dějiny hudby. Praha: TOGGA, 2001.
 • LAHODA, V. et al. Dějiny českého výtvarného umění 1890–1938, IV/1–2. Praha: Odeon, 1998.
 • PEČMAN, R. (ed.) Hudba a literatura. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983.
 • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
 • BORDWELL, D. - THOMPSON, K. Umění filmu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. info
 • CHATMAN, S. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, 2008. info
 • MRAVCOVÁ, M. Od Oidipa k Francouzově milence. Praha, NFA, 2001. info
  recommended literature
 • AUJEZDSKÝ, P. Od knížky k televiznímu filmu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009.
 • NOVÁK, R. Hudba jako inspirace poezie. Ostrava: Tilia, 2005.
 • BROWN, C. S. Music and literature. Hanover, London, University Press od New England, 1987.
 • MATHAUSER, Z. K intersémiotické problematice uměleckých druhů. In Uměnovědné studie V. Praha: ÚTDU ČSAV, 1984, s. 67–85.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1–10. Praha: Odeon, 1982–1987.
 • ADORNO, T. W. Úvod do sociologie hudby. Praha: Filosofia, 2015.
 • MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
 • MACUROVÁ, A. / MAREŠ, P. Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Karolinum, 1993.
 • LÉBL, V. O mezních druzích umění. Nové cesty hudby. Praha 1960.
 • JUNGMANN, S. Hudba přítelkyně. Brno: Schneider, 1997.
 • FUKAČ, J. O mnohoznačnosti vztahu hudba–slovo. In Vokální hudba národů. Brno 1976, s. 55–73.
Teaching methods
Presentation, screening of relevant audio-visual recordings.
Assessment methods
Oral examination.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKCJLBP21