UBKKDBP017 Theory of Theater and of Theatrical Components

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základy teorie divadla ruku v ruce se základy divadelní terminologie. Pozornost bude věnována všem divadelním složkám a jejich vzájemnému vztahu, stejný důraz bude kladen na stěžejní díla a autory, kteří se jimi teoreticky zabývají. Nedílnou součást kurzu představuje prezentace rozmanitých teatrologických metodologických přístupů, hledisek a škol. V průběhu kursu bude doporučována další odborná literatura, výklad bude doplňován ukázkami a referáty studentů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pojem divadlo a jeho proměny. Základní předpoklady vzniku a existence divadla.
 • 2. Umělecká specifičnost divadla a jeho místo v rámci ostatních umění. Čas a prostor v divadle a v dramatu.
 • 3. Složky divadelního výrazu, jejich hierarchie v divadelním artefaktu. Výstavba inscenace a její složky.
 • 4. Vznik a proměny moderní evropské režie ve vztahu k vývoji dramaturgie.
 • 5. Vznik a proměny české moderní režie ve vztahu k dramaturgii a s ohledem na evropský kontext.
 • 6. Drama a divadelní (scénický) prostor: vznik, typy a proměny novověkého scénického umění a vývoj evropské scénografie.
 • 7. Divadlo: instituce, budova, prostor, soubor, provoz, způsob komunikace, příp. vyjadřování a/či umění.
 • 8. Myšlení o divadle. Hlavní představitelé světové divadelní teorie.
 • 9. Myšlení o divadle. Hlavní představitelé české divadelní teorie.
 • 10. Divadelní text – vlastnosti a specifičnost. Drama, pokusy o jeho definice. Stavba dramatu.
 • 11. Divadelní druhy a žánry, žánry dramatu.
 • 12. Proměny dramatu. Vývoj dramatu v kontextu dějin divadla 1.
 • 13. Proměny dramatu. Vývoj dramatu v kontextu dějin divadla 2.
 • Ve svém průběhu bude kurs doplňován o doporučenou teoretickou literaturu, prokládán ukázkami a doplňován referáty. Povinná literatura: ARISTOTELES: Poetika. Praha: Rezek, 1999. DELEUZE, G.: Podľa čoho poznáme štrukturalizmus?. Bratislava: Archa, 1993. FREYTAG, G.: Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. GAJDOŠ, J. Postmoderné podoby divadla. Brno: Větrné mlýny, 2001. OSOLSOBĚ, I. Mnoho povyku pro sémiotiku. Brno, 1992. PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. VELTRUSKÝ, J. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994. VOSTRÝ, J. Drama a dnešek. Praha: Československý spisovatel, 1990. ZICH, O. Estetika dramatických umění. Praha: Panorama, 1986. SRBA, B. E. F. Burian a jeho program poetického divadla. Praha: Divadelní ústav, 1981. Doporučená literatura: CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie I. Situace. Praha: AMU, 1999. DERRIDA, J. Struktura, znak a hra v diskursu věd o člověku. Texty k dekonstrukci. Bratislava, 1993. DIDEROT, D. O umění. Praha: Odeon, 1983. GROSSMAN, J. Drama a režisérův sloh. Praha, 1991. MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966. PATOČKA, J. Epičnost a dramatičnost, epos a drama. In: Divadlo 17. 1966. PROCHÁZKA, M. Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988. STEHLÍKOVÁ, E. A co když je to divadlo? . Praha, 1998. TOMAŠEVSKIJ, B. Teorie literatury. Praha: Lidové nakladatelství, 1970. VELTRUSKÝ, J. Drama jako básnické dílo. Brno, 1999.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní a podnětná účast při diskusích a společných interpretacích. Orientace v doporučené literatuře. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Obecná znalost české a světové literatury, dramatické literatury zvlášť. Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Přednes referátu (cca 15-20 min.) na zvolené/zadané téma (bude určeno na počátku semestru). Očekává se jeho individuální uchopení, nezbytně spojené s veřejnou prezentací vlastního názoru před ostatními studenty a s přirozenou snahou o jeho obhájení. Úspěšné zvládnutí ústní zkoušky (předpokladem k jejímu zahájení je přednes referátu) podmíněné poučenou odpovědí na danou otázku s využitím poznatků získaných během výuky i samostudiem, znalostí dramatických i odborných textů, celkovou orientací v probrané látce i v doporučené literatuře a přemýšlivým přístupem k nim.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP017