UBKKDBP024 Seminář k bakalářské práci 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící), Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP024/A: Út 13:55–15:30 310, P. Bergmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen k podávání vstupních informací a k průběžným konzultacím o problémech vzniklých při zpracování diplomového úkolu. Cílem semináře je poukázat na metodické základy odborných textů, jejich strukturu, vlastnosti a očekávání čtenářů. Cílem není podat přehled předpisů o psaní odborných textů, nýbrž poukázat na metodologii, s jejíž pomocí lze upravovat proces psaní i vnímání textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pojmenovat hypotézy a cíle diplomové práce a formulovat odborný text,
- vybrat vhodné metody řešení,
- pracovat při psaní odborného textu s prameny a sekundární literaturou,
- formulovat závěry diplomové práce a připravit argumenty pro obhajobu
Osnova
 • 1. Volba tématu bakalářské práce, kritéria výběru.
 • 2. Zpracování přihlášky bakalářské práce.
 • 3. Základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce, požadavky na obsah a rozsah.
 • 4. Práce s odbornou literaturou a prameny, citační postupy a odkazy. Bibliografie.
 • 5. Metodologie odborné práce, vědecká etika.
 • 6. Odborný styl a jeho specifika.
 • 7. Struktura textu.
 • 8. Úprava práce, grafika a další formální požadavky práce.
 • 9. Samostatná příprava diplomové práce. Konzultace s vedoucím práce.
 • 10. Samostatná příprava diplomové práce. Konzultace s vedoucím práce.
 • 11. Samostatná příprava diplomové práce. Konzultace s vedoucím práce.
 • 12. Samostatná příprava diplomové práce. Konzultace s vedoucím práce.
 • 13. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby).
Literatura
  povinná literatura
 • SCHNEIDEROVÁ, S. Jak nepsat diplomovou práci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2968-7.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
  doporučená literatura
 • SGALL, P. - PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: UK – Karolinum, 2004. ISBN 9788024625058
Výukové metody
Přednášky, osobní konzultace, rešerše literatury, individuální presentace.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast v semináři. 2. Vypracování dílčích úkolů dle pokynů pedagoga. 3. Kvalitní zpracování přihlášky tématu bakalářské diplomové práce, vypracování bakalářské práce. 4. Vypracování tezí projektu praktické zkoušky pro státní závěrečnou bakalářskou zkoušku.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP024