UBKKDBP028 Seminář k bakalářské práci 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP028/A: Čt 11:25–13:00 H8, H. Zahirović
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen k průběžným konzultacím a pomoci při zpracovávání diplomového úkolu. Cílem semináře je též připomenout metodické základy odborných textů, jejich strukturu, vlastnosti a očekávání čtenářů. V praktické části semináře bude mít každý student za úkol prezentovat vlastní práci před ostatními studenty (příprava na obhajobu) a sehrát roli oponenta dvou prací svých kolegů, vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy.
Osnova
  • 1. Shrnutí (témata bakalářských prací, bibliografie). 2. Shrnutí (metodologie odborné práce, odborný styl a jeho specifika, struktura textu). 3. Shrnutí (úprava práce, grafika a samostatná příprava diplomové práce). 4. Formální stránka práce 1. 5. Formální stránka práce 2. 6. Obhajoba práce 1. 7. Obhajoba práce 2. 8. Prezentace posudků bakalářských prací. 9. Prezentace posudků bakalářských prací. 10. Prezentace posudků bakalářských prací. 11. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). 12. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). 13. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). Povinná literatura: ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava, 1998. KUBÁTOVÁ, H. – ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Olomouc, 2007. POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno, 2004. Doporučená literatura: KATUŠČÁK, D. a kol. Informační výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava, 1998. SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha, 1994. ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBP028