UBKKDBP029 Theatre Festival III

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Bergmannová (seminar tutor)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKKDBP029/A: Tue 16:25–18:00 310, P. Bergmannová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti prakticky absolvují celý proces přípravy festivalu (dramaturgie, produkce, financování, marketing, PR atd.): a to konkrétně studentského festivalu Na cestě, realizovaného oborem KDD od počátku jeho existence. Kromě zmíněných odborných oblastí si studenti osvojí důraz na důslednou, systematickou práci a plnění zadaných úkolů v daném termínu. Součástí festivalu je od počátku také autorský Projekt 3jsou3, který je podporován finančním grantem agentury DILIA a umožňuje studentům podílet se na festivalu také jako tvůrci inscenace. Skloubit svou rolí organizační a uměleckou je pak dalším zásadním úkolem semináře.
Learning outcomes (in Czech)
Organizace festivalu Na cestě.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Souhrn dosavadní praxe, probrané teorie a povinné i doporučené literatury, zadání úkolů a další četby. 2. Dramaturgie festivalu Na cestě – předprogram, zahájení. 3. Dramaturgie festivalu Na cestě – divadla / prostory. 4. Dramaturgie festivalu Na cestě – hudební vystoupení, filmy, workshopy. 5. Dramaturgie festivalu Na cestě – přednášky a debaty, rozborové semináře. 6. Autorská tvorba. 7. Organizace, spolky – spolupráce. 8. Grafika a design festivalu. 9. Projekt 3 jsou 3 (scénická čtení) I 10. Projekt 3 jsou 3 (scénická čtení) II 11. Projekt 3 jsou 3 (scénická čtení) III 12. Redakce a Zpravodaj. 13. PR služba (internet, fotodokumentace, videozáznamy). Povinná literatura: BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. KAISER, Michael. Strategické plánování v umění. Praha: Divadelní ústav, 2009. KOTLER, Philip; WONG, Veronica; SAUNDERS, John a kol. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. O´BRIAN, Dan. Kulturní politika: Management, hodnota a modernita v kreativních průmyslech. Praha: Barrister & Principal a Institut umění – Divadelní ústav, 2015. Doporučená literatura: CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění, 2009. DVOŘÁK, Jan. Alternativní divadlo. Slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000. DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. GREGORINI, Bedřich; GREGORINI, Jindřich; SRSTKA, Jiří: Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. Praha: AMU, 2007. LEDVINOVÁ, Jana a Karel PEŠTA. Základy fundraisingu aneb Jak získat peníze na prospěšnou činnost. Praha: ICN, 1996. NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006. PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. PAVLOVSKÝ, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004. RICHTER, Luděk. Praktický divadelní slovník. Praha: Dobré divadlo dětem, 2008. ZAHIROVIĆ, H. Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja (Česko-slovinské divadelní styky v první polovině 20. století), s. 107-130. In Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2017.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly,organizace
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Aktivní přístup. Organizace festivalu Na cestě. Písemná analýza vztahující se k organizaci festivalu Na cestě (minimálně 5 normostran).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBP029