UBKKDBP033 Drama Education - Basis of the Field

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (lecturer)
MgA. Natálie Janyšková (lecturer)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Natálie Janyšková (seminar tutor)
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář studenty seznámí se základy oboru dramatická výchova a jejími východisky a základními principy. Součástí bude základní orientace v historických kontextech, významných datech a událostech souvisejících s oborem. Studenti se seznámí s výraznými osobnostmi oboru. Z části bude předmět veden prakticky. Studenti si vyzkouší různé přístupy při vedení lekce či dílny s využitím principů DV. Pedagogové jim nabídnou mnohé metody a techniky DV.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do problematiky semináře a seznámení se základními principy DV.
 • 2. Historické kontexty vzniku oboru.
 • 3. Osobnosti oboru DV a literatura.
 • 4. Metody a techniky DV a jejich dělení.
 • 5. Asociace dramacenter ČR a její členové. Komunitní centra. Divadelní lektor.
 • 6. Osobnost lektora (znalosti, dovednosti, kompetence).
 • 7. Návštěva lekce DV v praxi 1.
 • 8. Reflexe zhlédnutého.
 • 9. Návštěva jiné lekce DV v praxi 2.
 • 10. Reflexe zhlédnutého.
 • 11. Příprava vlastní lekce DV a diskuse nad přípravou.
 • 12. Realizace vlastní lekce se skupinou.
 • 13. Reflexe zhlédnutého.
 • Povinná literatura: CISOVSKÁ, H. – GALETKOVÁ, H. – KÁŇOVÁ, Ž. – KARAFFA, J. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě / Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-879-0 MACKOVÁ, S. Divadlo a výchova. Brno: JAMU / Divadelní fakulta, 2016. ISBN: 978-80-7460-101-9. MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU v Praze / Divadelní fakulta / Katedra výchovné dramatiky, 2007 (dotisk 2017). ISBN 978-80-7331-089-9. MACHKOVÁ, E. a kol. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0093-2. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 9788024718651. Doporučená literatura: CORNELL, J. Objevujeme přírodu: učení hrou a prožitkem. Překlad: Lenka Kapsová. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0145-8. FICHNOVÁ, K. – SZOBIOVÁ, E. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-323-9. FRANC – ZOUNKOVÁ – MARTIN. Učení zážitkem a hrou. Praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9. GARDNER, H. Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 8071782793. KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka – model. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-1-5. SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU, 2005. ISBN 8086928101. MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. ISBN 8085429934. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007. ISBN 978-80-901660-9-0. MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, 1998. ISBN 80-7068-103-9. WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. ISBN 8085866161.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Účast na lekcích dramatické výuky v praxi. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Písemná příprava jedné výukové lekce dramatické výchovy dle pedagogem zadaných parametrů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP033