UBKKDBP038 Seminář kulturní publicistiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavla Bergmannová
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP038/A: Út 15:35–17:10 M13, P. Bergmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci výuky seznámí s vymezením pojmu kulturní publicistika a osvojí si základní publicistické žánry s jejich formálními i obsahovými náležitostmi. Získají širší přehled o současných českých tištěných i elektronických médiích zaměřených na umění a na příkladech tvorby výrazných osobností kulturní žurnalistiky se dozví, jakým způsobem je možné kriticky reflektovat umělecké dílo (zejména divadelní, filmové a rozhlasové). Výuka bude zaměřena především prakticky, přičemž hlavní důraz bude kladen na vlastní kritickou tvorbu studentů. Posluchači budou vedeni k přesnému formulování svých názorů a postojů zejména v písemném projevu různých forem (např. deníková recenze, kritika, úvaha, rozhovor atd.). Cílem předmětu je rozvíjet u studentů schopnost analýzy a kritické reflexe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se budou studenti lépe orientovat v současné české divadelní a filmové kritice. Seznámí se s různými podobami kritiky v časopisech, denním tisku a na internetu, dále se specifiky, úskalími a osobnostmi současné kritiky. Studenti budou také psát vlastní kritické příspěvky.
Osnova
 • 1. Co je a co není kulturní publicistika? Vztah umění a kritiky.
 • 2. Funkce a role kulturní publicistiky. Kdo je kulturní žurnalista?
 • 3. Mediální prostor pro divadelní a rozhlasovou publicistiku: tištěná média, internet, rozhlas a televize.
 • 4. Osobnosti české divadelní a rozhlasové publicistiky (současnost), jejich styl a výrazové prostředky.
 • 5. Analýza a interpretace vybraných textů.
 • 6. Mediální prostor pro filmovou a TV publicistiku: tištěná média, internet, rozhlas a televize.
 • 7. Osobnosti české filmové a TV publicistiky (současnost), jejich styl a výrazové prostředky.
 • 8. Analýza a interpretace vybraných textů.
 • 9. Žánry kulturní publicistiky: odborná kritika, novinová kritika, divadelně-kritický medailon, rozhovor atp.
 • 10. Vlastní kulturní publicistika: recenze, kritika.
 • 11. Vlastní kulturní publicistika: rozhovor.
 • 12. Koncepce kulturního časopisu 1.
 • 13. Koncepce kulturního časopisu 2.
Literatura
  povinná literatura
 • SODOMKOVÁ, M. Jak psát žurnalistický text. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • ČUŘÍK, J. a kol. Nové trendy v médiích. I, Online a tištěná média. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
 • CIESLAR, J. Hlas deníku. Praha: Torst, 2002.
 • BARTHES, R. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997.
 • Černý, V. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968. info
  doporučená literatura
 • BERGMANNOVÁ, P. et al. Almanach Ost-ra-var 1997-2016. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2016.
 • MACHONIN, S. Šance divadla. Praha: Divadelní ústav, 2005.
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. info
 • FRYE, N. Anatomie kritiky. Brno, 2003. info
  neurčeno
 • Machalická, J. Kdokoliv může psát cokoliv. Literární noviny 1998, č. 44. Literární noviny 1998, č. 44. info
Výukové metody
Seminární diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly. Důraz je kladen na aktivní práci (kritcká analýza).
Metody hodnocení
1. Účast na semináři (max. dvě absence).
2. Aktivní účast při diskusích a analýzách založená na znalosti doporučené literatury.
3. Včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů.
4. Závěrečnou seminární práci (odbornou recenzi, včetně případných dalších úkolů) je nutné vypracovat podle zadání pedagoga a odevzdat v předem dohodnutém termínu. Nevyhovující práce budou studentům vráceny k přepracování.
5. Kredity jsou uděleny s přihlédnutím k aktivní účasti v diskusích na semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBP038