UBKKDBP047 Basics of Recitation and Public Speaking

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Mgr. Gabriela Zelená Sittová
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky s uměleckým přednesem jakožto významnou a svébytnou uměleckou aktivitou, která komplexně rozvíjí mluvní dovednosti mluvčího / seznámit studenty teoreticky i prakticky s problematikou přípravy a realizace veřejných mluvních projevů. Budeme hledat cesty k přirozené a naplněné komunikaci, kterou musí ovládat nejen budoucí herci, performeři, ale také mluvčí, učitelé, pracovníci kulturních zařízení atd. Studenti si vyzkouší vybrat vhodný text, připravit se na přednes a s textem také vystoupit / se připraví na jiný typ veřejného mluvního vystoupení a také jej zrealizují.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Stylistika mluvních projevů. Veřejné a neveřejné. Oficiální a neoficiální.
 • 2. Specifika veřejných mluvních projevů – od prezentací, přes průvodní slovo kulturních událostí až po sólový umělecký přednes. Komunikační model.
 • 3. Dramaturgie – výběr uměleckého textu (prózy či poezie) pro vlastní přednes / konkretizace kulturní akce, pro kterou má být připraveno průvodní slovo. Kontext současné literatury / současného kulturního dění.
 • 4. Rozbor textu – metody rozboru textů pro potřeby uměleckého přednesu (subjektivní hledisko i pohled literární vědy) / ohledání širokého kulturního kontextu připravovaného průvodního slova.
 • 5. Hledání interpretačních klíčů. Hledání vhodných jazykových prostředků. Hledání vlastního autentického mluvního stylu. Základy hlasové rozcvičky (hlasová a mluvní výchova).
 • 6. Analýza vybraných nahrávek veřejných mluvních projevů a ukázek vybraných sólových interpretů poezie či prózy. Pozitivní i negativní vzory.
 • 7. První interpretační pokusy vybraných textů / první formulace pevných částí připravovaného mluvního projevu. Práce se zpětnou vazbou od pedagoga.
 • 8. Sebereflexe a reinterpretace již vyloženého textu / Sebereflexe a nové formulace připravených částí textů.
 • 9. Interpretace před známým publikem včetně zpracování zpětné vazby publika / Zkoušení před známým publikem včetně zpracování zpětné vazby.
 • 10. Finalizace vlastního připraveného mluvního projevu, zapracování připomínek. Zdůvodněné variace, nové výklady, nové kontexty (opozitní kontexty).
 • 11. Veřejné vystoupení před publikem s přednesem poezie či prózy / v rámci moderování kulturního pořadu.
 • 12. Sebereflexe vlastního výkonu; reflexe komunikace s publikem; zhodnocení vlastní přípravy s ohledem na všechny kroky předcházející samotnému výkonu.
 • 13. Reflexe předmětu a jeho přínosu pro studenty, rekapitulace klíčových principů.
 • ČECHOVÁ, M. Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012. ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (eds.) Mluvená čeština: Hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011. HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J. – MAKOVIČKOVÁ, H. Základy jevištní mluvy 1, 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 1986. LUKAVSKÝ, R. Kultura mluveného slova. Praha: AMU, 2001. ZÁMEČNÍKOVÁ, E. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. Doporučená literatura: BRUKNER, J. – FILIP, J. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I, II. Brno: Host, 2000, 2001. ONG, W. J. Technologizace slova. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. ŠTEMBERGOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Š. Mluvní výchova dětí. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2016.
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup při plnění úkolů, v diskusích a při společných praktických aktivitách a cvičeních. Studium doporučené primární i sekundární literatury Dobrá orientace v základních oblastech české a světové literatury (základní díla, osobnosti, směry, období), základní orientace v české i světové historii a kulturních kontextech. Samostatný zdůvodněný výběr vhodné literární látky k přednesu, její rozbor, příprava interpretace a vystoupení na veřejnosti (popř. příprava koncepce průvodního slova k dané kulturní události, zpracování průvodního slova a realizace na veřejnosti). Písemná reflexe vlastního výkonu a všech kroků přípravy.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP047