UHVHPPBP23 Teorie a právní úprava památkové péče

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jitka Koščáková (přednášející)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Koščáková (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 18:55–19:40 M6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHPPBP23/A: Út 19:45–20:30 M6, J. Koščáková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus je zaměřen na teoretické problémy památkové péče, jak se manifestovaly v názorech protagonistů oboru v 19. a 20. století ve středoevropském prostoru. Obsah kurzu je koncipován ve čtyřech tematických blocích: 1) Pojem památkové hodnoty; Zjišťování památkové hodnoty, její verifikace, ochrana a prezentace; Filozofické základy památkové péče; Otázka autenticity; 2) Metody památkové péče; Vztah památka a prostředí; 3) Kategorizace památek v minulosti a dnes; Opozice uměleckohistorického a věcného třídění památek; Evidence a dokumentace - historie a současnost, situace v ČR a v jiných zemích Evropy; 4) Vztah movité a nemovité památky; principy instalační praxe. Představena bude rovněž příslušná platná právní úprava památkové péče.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen se orientovat v teoretických problémech a vysvětlit právní úpravu památkové péče v České republice. Získané poznatky bude schopen uplatnit v praxi.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu: obsah, literatura a informační zdroje
 • 2. Filozofické základy památkové péče
 • 3. Hlavní protagonisté vídeňské školy dějepisu umění ve vztahu k památkové péči (A. Riegl, M. Dvořák)
 • 4. Česká reakce na vídeňskou školu dějepisu umění ve vztahu k památkové péči (V. Wagner, V. Birnbaum, V. Richter)
 • 5. Památková péče a její teoretický koncept (I. Hlobil)
 • 6. Myšlenková východiska ochrany památek (B. Štorm)
 • 7. Otázka autenticity a metody památkové péče: restaurování, konzervace, rekonstrukce, renovace jako historicky a axiologicky podmíněné kategorie
 • 8. Vztah památka a prostředí, relativní četnost památek, ekonomická stránka péče o památky, psychosociální aspekty památkové péče
 • 9. Kategorizace památek v minulosti a dnes. Evidence a dokumentace
 • 10. Vztah movité a nemovité památky, principy instalační praxe – situace před a po roce 1989
 • 11. Legislativní rámec ochrany památek v ČR
 • 12. Legislativní rámec mezinárodní ochrany památek
 • 13. Legislativní rámec mezinárodní ochrany archeologického a architektonického dědictví
Literatura
  povinná literatura
 • Hůrková, L. - Prix, D. (ed.). Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. Praha 2020.
 • Stehlík, M.: Kam kráčíš, památková péče? Brno 2018.
 • Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha 2008.
 • Kol.: Památková péče na Moravě – 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno 2002.
 • Jesenský, V.: Co je teorie památkové péče. In: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 6, s. 621–632.
  doporučená literatura
 • Kroupa, P.: Čas a autenticita památky, Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 431-442.
 • Štorm, V. – Štoncner, P. (eds.): Břetislav Štorm: Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči, Brno 2008.
 • Kulturní dědictví a památková ochrana. Sborník z konference AUÚP, Tábor 5.-6.5. 2016. Mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2016.
 • Kudělka, Z. – Samek, B. (eds.): Václav Richter. Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. Praha 2001.
 • Richter, V.: Památka a péče. Praha 1993.
 • Kol.: Břetislav Štorm. Základy péče o stavební památky. Praha 2007.
 • Pavel, J.: Ochrana kulturních památek. Společenská nezbytnost památkové péče. Praha 1969.
 • Riegl, A.: Moderní památková péče. Praha 2003.
 • Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 2005.
 • Dvořák, M.: Katechismus památkové péče. Praha 2004.
 • Zeman, L.: K problematice památkové podstaty. Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče. In: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 6, s. 649–655.
 • Vinter, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I-II. Praha 1971.
 • Birnbaum, V.: Památkářská idea. In: Listy z dějin umění. Praha 1947, s. 289-293.
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový ústav, 1937–dosud, ISSN 1210-5538, https://zpp.npu.cz/index
 • Kroupa, P.: Základní principy památkové péče?, Zprávy památkové péče 61, 2001, č. 10, s. 301-313.
 • Bakoš, J.: Intelektuál a pamiatka. Bratislava 2004.
  neurčeno
 • Právní předpisy z oblasti památkové péče, https://www.mkcr.cz/pravni-predpisy-z-oblasti-pamatkove-pece-253.html
 • Národní památkový ústav, https://www.npu.cz/cs
 • Památková péče, Ministerstvo kultury ČR, https://www.mkcr.cz/pamatkova-pece-19.html
Výukové metody
přednášky, seminář
Metody hodnocení
ústní zkouška

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP23