UCJNDIK2 German language teaching methodology 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/9/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zabývá současnými metodami ve výuce cizích jazyků, alternativními přístupy, s jejich přednostmi a nedostatky. Studenti se naučí, jak zprostředkovat žákům různými postupy jednotlivé řečové dovednosti a jazykové prostředky. Nedílnou součástí moderní metody výuky jazyků je práce s literárními texty a výuka reálií cílové země. I pro vlastní rozvoj posluchačů je nutné, aby se zabývali otázkou strategie učení a technik učení se cizím jazykům. Poznají také současné trendy ve výuce cizích jazyků, např. výuky jazyků pomocí projektů, práce na stanovištích apod. 1. Entwicklung von den Sprachfertigkeiten 2. Hörverstehen 3. Leseverstehen 4. Sprechen 5. Schreiben 6. Grammatik 7. Wortschatzvermittlung 8. Aussprachekorrektur 9. Die neue Rechtschreibung 10. Arbeit mit literarischen Texten 11. Landeskunde im Deustschunterricht 12. Übersetzen und Dolmetschen Požadavky na studenta: Návod na individuální studium poskytne distanční opora k tomuto předmětu, obsahující konkrétní úkoly pro samostatnou práci včetně kontrolních otázek a odkazy na doporučenou studijní literaturu. Ústní zkouška ověřuje znalost teorie podle zadání katalogu otázek. Literatura: Bausch, K-R. / Christ, H. / Krumm, H-J.: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/Basel: Francke Verlag, 1989. Glaboniat, M. / Müller, M. / Schmitz, H. / Rusch, P. / Wertenschlag, L.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin/München: Langenscheidt, 1996. Häusermann, U. / Piepho, H. E.: Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 1996. Heyd, G.: Deutsch lernen. Frankfurt am Main: Diesterweg, 1991. Janíková, V. / Michels-McGovern, M.: Aspekte des Hochschulfachs Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Jung, L.: 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Hueber. Ismaning 2001. Kilian,V.: Deutsch als Zweitsprache in der Erwachsenenbildung. Berlin/ München: Langenscheidt, 1995. Neuner, G. / Hunfeld, H.: Methoden des fremdprachlichen Unterrichts. Berlin/München: Langenscheidt1993. Neuner, G.: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin/München: Langenscheidt, 1994.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJNDIK2