UBKKDBP012 Professional Praxis I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Bergmannová (seminar tutor)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Mon 9:45–11:20 PrPed
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Na základě vlastního zájmu nebo doporučení garanta předmětu či jiného pedagoga si student zvolí (preferenčně ze smluvní nabídky KDDP) některou z kulturních institucí regionu (a svůj výběr u garanta definitivně potvrdí), kde následně absolvuje odbornou šestitýdenní praxi; nemusí být absolvována kontinuálně, po dohodě s danou institucí ji lze realizovat v jednotlivých konkrétních dnech s ohledem na efektivitu získávání zkušeností. V rámci praxe se student zúčastní chodu instituce nejen jako pozorovatel, ale jako její aktivní článek, prakticky se podílející na realizaci tvůrčího procesu (např. vznik divadelní inscenace, realizace festivalu, vedení umělecko-vzdělávacích workshopů v divadle, muzeu, knihovně apod., dramaturgická příprava či produkce rozmanitých kulturních či uměleckých projektů, praxe v médiích apod.). Student se tak seznámí se vznikem daného díla či projektu nebo fungováním dané instituce zevnitř, se snahou poznat co nejvíce jejich složek a aspektů. Cílem praxe je seznámení s praktickým chodem kulturní či umělecké instituce, a to v rozmanitých profesních oblastech (dramaturgické, produkční, manažerské, lektorské), popř. s fungováním vybrané redakce tištěných či elektronických médií. Participace studenta nespočívá v pouhém pozorování, které je samozřejmě velmi důležité, ale i ve srovnávání a aplikaci vlastních teoretických znalostí, v ověřování poznatků získaných během studia, v jejich konfrontaci s vlastními představami a zejména v získávání nenahraditelných praktických zkušeností, které rovněž rozšíří jeho budoucí uplatnění a stanou se platnou položkou jeho profesního portfolia.
Syllabus (in Czech)
  • Literatura: Dle požadavků zvolené umělecké či kulturní instituce a na základě konzultace s garantem předmětu.
Teaching methods (in Czech)
Praxe, konzultace.
Assessment methods (in Czech)
1. Aktivní účast v délce 6 týdnů ve vybrané umělecké či kulturní instituci (praxe nemusí být absolvována kontinuálně, po dohodě s danou institucí ji lze realizovat v jednotlivých konkrétních dnech s ohledem na efektivitu získávání zkušeností). 2. Závěrečná sebehodnotící zpráva, kterou student vypracuje po ukončení praxe (v rozsahu min. 5 normostran): zde zaznamená její průběh a vyhodnotí, jakým způsobem byla pro něj přínosná, na jakých činnostech se podílel, jak se reálný provoz lišil od jeho očekávání (včetně případných negativ) a jaká byla míra (dle vlastního úsudku studenta) jeho osobního přínosu pro danou instituci. 3. Obhajoba závěrečné sebehodnotící zprávy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 240 hod/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKKDBP012