UBKKDBP049 Drama Translation in Practice

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Alžběta Matoušková (seminar tutor), Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
MgA. Mgr. Alžběta Matoušková
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKKDBP049/A: Mon 13:05–14:40 310, A. Matoušková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Divadelní seminář je zaměřen na rozvinutí schopností přečíst a interpretovat umělecké dílo z hlediska objektivních kontextů i individuálního zaměření čtenáře. Důraz bude kladen na strukturu her, jejich členění a dějová fakta, stejně jako na výklad jednotlivých postav, odkrývání jejich témat, motivací. Analýza v další fázi přerůstá v diskuzi nad společenskou přínosností daného díla a jeho potenciálem v širším slova smyslu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Klasický dramatický text a jeho výstavba (Aristoteles).
 • 2. Třikrát Elektra (Sofokles, Euripides, O´Neill).
 • 3. Molièrova charakterová komedie.
 • 4. Shakespearův jazyk (Romeo a Julie)
 • 5. Ibsenova realistická metoda.
 • 6. Absurdní drama.
 • 7. Epické divadlo a Bertolt Brecht.
 • 8. Česká a slovenská postmoderna (Drábek, Klimáček).
 • 9. Dokumentární divadlo.
 • 10. Coolness dramatika (Sarah Kane, Martin Crimp).
 • 11. Současná německá dramatika (Loher, Bernhard).
 • 12. Nové parafráze klasických námětů (Jelinek, Ravenhill, Sikora, Durang).
 • 13. Sdílení vlastních nabytých zkušeností, ustavování klíčových překladatelských principů.
 • Povinná literatura: ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. BOILEAU, N. Básnické umenie. Bratislava: Tatran, 1990. LEHMANN, H.-T. Postddramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. LUKEŠ, M. Umění dramatu. Praha, 1987. MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I. Brno: Host, 2000. Doporučená literatura: BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Lidové nakladatelství, 1999. FISCHER-LICHTE, E. Dějiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2004. FREYTAG, G. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. HOŘÍNEK, Z. O divadelní komedii. Praha: Scéna, 2003. PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přítomnost a schopnost diskuze. Průběžné vypracování zadaných úkolů, čtení sekundární literatury a její kritická reflexe. Závěrečná (seminární) práce v podobě komplexní analýzy vybraného díla.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKKDBP049