ARCHSTN048 Ceramics of the 13th - 15th centuries

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Němcová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Němcová
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARCHSTN048/A: each even Friday 12:15–15:30 M5, J. Němcová
Prerequisites
For undergraduate students
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Medieval pottery from the point of view of the entire process of production and consumption, from obtaining the raw material, through production to distribution ceramics and dining.
Learning outcomes
The student will orient himself in ceramics of the 13th - 15th centuries
Syllabus
 • 1. Typology of medieval ceramics. Definition of ceramics, introduction to basic terms and morphology, typical morphological shapes of vessels 13th - 15th century century in our territory. 2. Other pottery products. Specialized industries or other ceramic production other than ordinary kitchen and tableware – toys, aquamanilia, pots and candlesticks, cash boxes, technical ceramics 3. The use of ceramics in the kitchen and when dining. the way of applying the shapes of containers in black cuisine, during dining, the specific role of aquamanilia, dining in the Middle Ages, dishes and the possibilities of their knowledge. 4. Pottery as a craft Pottery based on archaeological and historical sources, the location and form of pottery workshops, individual workshop components needed for the ceramic production process in its individual phases. 5. Potter and raw material sources. The first phase of the pottery craft, the definition of raw material sources, their acquisition and the processing process of raw materials for pottery production. 6. Potter's circle, shaping of ceramic vessels. Types and development of the potter's wheel, work on the wheel, modeling of vessels, recognition of technological signs on vessels, potter's tools. 7. Pottery kilns and firing of ceramic vessels. types of furnaces, types of firing - their recognition on ceramic material, experimental firings, reduction and oxidation method of firing, smoking, preparation of vessels for firing. 8. Drawing documentation of vessels, their description and systematization (ceramic classes), identification of ceramic mass a container technology (short practical course) 9. Technological analyzes of ceramic material, possibilities of their application and application in ceramics research. 10. Treatment of the ceramic surface. Types and development of decoration, tools, glazes, glazes, marks. 11. Specialized ceramic production. Specialization of medieval potters, ceramics: a/graphite, b/ Loštic, c/red painted, d/ smoked with inlaid decoration. Development of these ceramic groups 12. Graphite in pottery. Graphite and its properties, occurrence of graphite and its extraction, specifics of ceramics with graphite admixture, development of ceramics with admixture of graphite and its morphology, historical aspect of graphite ceramics. 13. Pottery circuits, distribution and trade, imports. Definition of pottery circles, trade and its laws in the Middle Ages, distribution possibilities, imports - definitions, imported stoneware
Literature
  required literature
 • Procházka, R. – Peška, M.: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12. – 13/14. století. Přehled výzkumů 48, 2007, 143-232.
 • Kolektiv: Workshopy ke středověké a novověké keramice Panská Lhota 2015, Supplementum III. Brno, 2016.
 • Nekuda, V. – Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno 1968.
  recommended literature
 • Poláček, L.: Die Graphittonkeramik aus Mikulčice. In: Poláček, L. (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa – Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR B
 • Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997.
 • Vařeka, P.: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách. Archeologické rozhledy 50, 1998, 123-137.
 • Málková, M.: Technologie výroby středověké keramiky 13. – 15. století v Čechách a na Moravě. Rkp. bakalářské práce. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2015.
 • Vařeka, P.: Pohled do kuchyně a na jídelní stůl – výpověď keramických nálezů. In: Náměstí republiky: Výzkum století. Praha 2009,152-161.
 • Goš, V. – Karel, J.: Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy. Archeologické rozhledy 31, 1979,163-175.
 • Gregerová, M. et al.: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno 2011.
 • Unger, J.: Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy. Archaeologia historica 5, 1980, 383-388.
 • Varadzin, L.: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. – 13. století v archeologických pramenech. Archeologické rozhledy62, 2010, 72-116.
 • Zatloukal, R.: Archeologické doklady hrnčířství ve 13. až první polovině 16. století v Čechách a na Moravě, Archeologia technica 11, 2000, 60-74.
 • Richter, M. – Krajíc, R.: Sezimovo Ústí. Česká archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor 2001
 • Goš, V.: Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8. – 15. století. Archaeologia historica 7, 1982,157-162.
 • Korbelářová, I. – Zezula, M. (eds.): S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Ostrava – Ratiboř 2018.
 • Gabriel, F. – Smetana, J.: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách. Archaeologia historica 8, 1983, 119-138.
 • Měřínský, Z.: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování. Vlastivědný věstník moravský 21, 1969, 89-105.
Teaching methods
Seminar
Assessment methods
Credit. A written test
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARCHSTN048