UBKKDBP045 Literature in Intermediality Perspective II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Bergmannová (lecturer)
PhDr. Ondřej Haničák (lecturer)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavla Bergmannová (seminar tutor)
PhDr. Ondřej Haničák (seminar tutor)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 13:55–14:40 310 and each odd Monday 13:05–13:50 M9 and each even Thursday 11:25–12:10 H6
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKKDBP045/A: Tue 14:45–15:30 310 and each odd Monday 13:55–14:40 M9 and each even Thursday 12:15–13:00 H6, P. Bergmannová, O. Haničák, L. Martinek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Kurs navazuje na předmět Literatura v intermediální perspektivě I a seznamuje s literaturou v intermediální perspektivě v blocích věnovaných postupně otázkám moderního výtvarného umění, moderní hudby a filmu.
Syllabus
 • 1. Výtvarné umění 19. století a literatura – beletristické zpracování životopisů slavných umělců, vznik, rozvoj a význam bibliofilie, sběratelství knih a rozvoj ex-libris, literární tvorba a památková péče v 19. století
 • 2. Výtvarné umění 20. století, transpozice motivů z literární sféry, programové texty iniciující vznik výtvarných hnutí, literární salony a jejich vliv na výtvarnou kulturu, rozvoj výtvarné kritiky, vztah literární a architektonické tvorby, nástin jednotlivých směrů a hnutí (secese, expresionismus, kubismus, futurismus, dadaismus, abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce)
 • 3. Vztah hudby a literatury v moderní vážné hudbě
 • 4. Vztah literatury a hudby ve světové a české populární hudbě
 • 5. Hudba v literatuře. Úvodem
 • 6. Hudba v literatuře. Základní problémy
 • 7. Vztah literatury a filmu. Filmová řeč vs. řeč literatury
 • 8. Co je filmová adaptace literárního díla? Modely adaptace
 • 9. Fáze a aspekty adaptace literárního díla
 • 10. Filmová adaptace podle literárních druhů (próza, drama, poezie)
 • 11. K problémům české literatury ve filmu I. (do roku 1960)
 • 12. K problémům české literatury ve filmu I. (do roku 1960)
 • 13. Opakování vybraných problémů – hudba, výtvarné umění a film v éře moderny a postmoderny
Literature
  required literature
 • LAHODA, V. et al. Dějiny českého výtvarného umění 1890–1938, IV/1–2. Praha: Odeon, 1998.
 • PEČMAN, R. (ed.) Hudba a literatura. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983.
 • SMOLKA, J. et al. Dějiny hudby. Praha: TOGGA, 2001.
 • HUTCHEON, L. Teória adaptácie. Brno, JAMU, 2012. info
 • BORDWELL, D. - THOMPSON, K. Umění filmu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. info
 • CHATMAN, S. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, 2008. info
 • MRAVCOVÁ, M. Od Oidipa k Francouzově milence. Praha, NFA, 2001. info
  recommended literature
 • NOVÁK, R. Hudba jako inspirace poezie. Ostrava: Tilia, 2005.
 • BROWN, C. S. Music and literature. Hanover, London, University Press od New England, 1987.
 • MATHAUSER, Z. K intersémiotické problematice uměleckých druhů. In Uměnovědné studie V. Praha: ÚTDU ČSAV, 1984, s. 67–85.
 • AUJEZDSKÝ, P. Od knížky k televiznímu filmu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1–10. Praha: Odeon, 1982–1987.
 • LÉBL, V. O mezních druzích umění. Nové cesty hudby. Praha 1960.
 • JUNGMANN, S. Hudba přítelkyně. Brno: Schneider, 1997.
 • FUKAČ, J. O mnohoznačnosti vztahu hudba–slovo. In Vokální hudba národů. Brno 1976, s. 55–73.
 • ADORNO, T. W. Úvod do sociologie hudby. Praha: Filosofia, 2015.
 • MACUROVÁ, A. / MAREŠ, P. Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Karolinum, 1993.
 • MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
Teaching methods
Presentation, screening of relevant audio-visual recordings.
Assessment methods
Completion of the final exam over the period discussed.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP045