UBKKDBP015 Theatre Production I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář zaměřený na systematické poznávání a hodnocení tvorby inscenace v podmínkách profesionálního divadla. Seminář obsahuje odborné diskuse o způsobu práce s textem a vzniku režijní koncepce. Do této práce spadá nejen analýza textu, ale také vznik dramaturgicko-režijní koncepce, režisérovo přemýšlení nad textem, úpravy textu, které konzultuje s dramaturgem, vznik základního, zatím pouze teoretického schématu inscenace. Neoddělitelnou součástí práce je také analýza herecké interpretace a ostatních inscenačních složek. Předpokladem je účast na zkouškách připravované inscenace daného textu.
Learning outcomes (in Czech)
Účast na zkouškách připravované inscenace. Písemná analýza některého z diskutovaných problémů (ať už dramatického textu jako celku, nebo jednotlivých postav, způsobu krácení textu, dramaturgické koncepce apod.).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do problematiky semináře. 2. Analýza zadaného dramatického textu 1. 3. Analýza zadaného dramatického textu 2. 4. Příprava před studijní praxí (sledování inscenace či záznamu). 5. Návštěva divadla (zkouška) nebo záznam inscenace. 6. Návštěva divadla (zkouška) nebo záznam inscenace. 7. Analýza zkoušky (záznamu) – práce režiséra s textem. 8. Analýza zkoušky (záznamu) – práce herce s textem I. 9. Analýza zkoušky (záznamu) – práce herce s textem II. 10. Analýza zkoušky (záznamu) – práce režiséra s hercem. 11. Ideální podmínky při inscenování. 12. Kritická reflexe I – prezentace. 13. Kritická reflexe II – prezentace. Povinná literatura: CÍSAŘ, J. Základy činoherní režie. Praha: IPOS, 2000. GAJDOŠ, J. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha: Kant, 2010. GROSMAN, J. Analýzy. Praha: Čs. spisovatel, 1991. NOVÁK, V. (ed.) Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Praha: AMU, 2013. VOSTRÝ, J. Režie je umění. Praha: AMU, 2001. Doporučená literatura: CÍSAŘ, J. Člověk v situaci. Praha: ISV, 2000. ČERNÝ, F. Otázky divadelní režie. Praha: Melantrich, 1988. HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. KOUŘIL, M. Teorie scénických umění IV. Program inscenace – režie – herecké umění – scénická poetika. Praha: SPN, 1979.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených inscenací a projekcí
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Účast na zkouškách připravované inscenace. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Písemná analýza některého z diskutovaných problémů (ať už dramatického textu jako celku, nebo jednotlivých postav, způsobu krácení textu, dramaturgické koncepce apod.).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2020/UBKKDBP015