ARCHSTN041 Archeology of medieval and modern manor houses and fortifications

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Wed 14:45–16:20 M9
 • Timetable of Seminar Groups:
ARCHSTN041/A: Wed 16:25–17:10 M9, M. Tymonová
Prerequisites
Knowledge of Czech and European history.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
In the lecture course, students will learn about the circumstances of the creation, construction and demise of various types of medieval and modern manor houses and fortifications based on the testimony of archaeological and historical sources. The construction form of fortified buildings, location in the landscape, strategic importance, layout, functions and communication links with the surroundings will be specified in the interpretation. Other thematic areas will focus on questions related to the administrative, economic and military aspects of feudal settlements, including the social composition and mentality of the owners, court culture, chivalry and manifestations of the lifestyle of the aristocratic classes. Individual phenomena, processes and trends will be presented in the lecture and developed in the seminar.
Learning outcomes
Acquiring knowledge about the development, form and meaning of manor houses. Knowledge of relevant material sources. Application in historical and archaeological practice.
Syllabus
 • 1. Manor houses and fortifications – methodology, terminology, origin, function, basic development. Sources and literature. 2. The beginnings of fortified settlements - castle organization. 3. The beginnings of aristocratic nobility and the colonization of the landscape. The mentality of power elites, nobility, court culture. 4. Medieval castles, layout and building types. Castle architecture. 5. Fortresses, castles and motte-type objects - creation, building form and typology. 6. Culture of living and interior fittings of castles, castles and fortresses. 7. Residential courts of the nobility. Locks – terminology, basic development and typology. 8. Living culture and interior fittings of castles and residences. 9. Military fortresses – border and land. 10. Military, conquest and siege technology. 11. Material culture, militaria, equestrian equipment. 12. Everyday life and lifestyle of the nobility (dressing, eating, spending free time, festivities) 13. Manor houses in Czech Silesia.
Literature
  required literature
 • Durdík, T. – Bolina, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.
 • Musil, F.: Úvod do kasteologie, I. a II. část. Hradec Králové 2006.
 • Nodl, M. – Wihoda, M. (eds.): Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Praha 2007.
  recommended literature
 • Antonín, R.: České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192–1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii. Praha 2012.
 • Balský, J. – Slavík, J. (ed.): Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945, 23-32, Jaroměř – Josefov 2010.
 • Birngruber, K. – Schmid, C., edd.: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen. Linz 2012.
 • Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999.
 • Frolík, J. – Smetánka, Z: Archeologie na Pražském hradě. Praha – Litomyšl 1997.
 • Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M.: Hrady českého Slezska. Brno – Opava 2000.
 • Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích: (1471–1526). Díl 2. Šlechta. Praha 1994.
 • Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001.
 • Unger, J.: Moravská šlechtická sídla 13. – 15. století. In: Morava v 10. – 13. století. Brno 2000.
 • Tymonová, M.: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína ve středověku a raném novověku, AH 35, 2010, 63-79.
 • Vlček, P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 2001.
 • Ohler, N.: Válka a mír ve středověku. Jinočany 2004.
 • Novák, D.: Funkční klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve středověkých a raně novověkých Čechách. PA 110, 2019, 307-382.
Teaching methods
Lectures and seminars.
Assessment methods
Oral exam or written test.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARCHSTN041