UBKKDBP014 Czech Theatre

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each even Thursday 11:25–14:40 310, except Thu 19. 10. ; and Thu 19. 10. 11:25–14:40 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKKDBP014/A: each even Thursday 14:45–16:20 310, except Thu 19. 10. ; and Thu 19. 10. 14:45–16:20 D2, J. Cindlerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit studenty s tradicemi českého divadla v důležitých historických etapách a souvislostech od jeho známých počátků přes přelom 19. a 20 století, kdy se v rámci tzv. měšťanského divadla začalo utvářet moderní divadlo inscenace, po počátek druhé světové války, který rozvoj českého divadla ve všech jeho vysoce kvalitních a diferencovaných podobách fatálně přetrhl. Zvláštní důraz bude přitom položen na období národního obrození – zásadní pro rozvoj a podobu českého divadla stejně jako pro ustavení české kultury, kde právě divadlo sehrálo klíčovou roli. Sledování myšlenky národního divadla v českém divadelním hnutí, její proměny a realizace – od zrodu ideje národního divadla po výstavbu budovy pražského Národního divadla – vyvrcholí představením počáteční fáze praxe na této scéně, která přinesla po vlně euforie i jisté vystřízlivění a spolu s ním i posun české kultury na novou úroveň – k reflexi sebe sama. Česká divadelní avantgarda je pak přirozeným vyústěním tohoto vývoje – stejně jako proměny české dramatiky v období první republiky. Konstitutivní tradice a základní vývojové tendence českého divadla budou posluchačům vždy prezentovány v neoddělitelné souvislosti s dějinami české kultury a společnosti.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Počátky české divadelní kultury.
 • 2. Divadelní projevy v Čechách a na Moravě za vrcholného středověku.
 • 3. Divadlo v Českých zemích za renesance a humanismu.
 • 4. Barokní divadlo v Čechách a na Moravě.
 • 5. Počátky novodobého českého divadla v době osvícenství. Čeští dramatičtí autoři a překladatelé.
 • 6. J. K. Tyl a jeho doba. Tylův divadelní program a jeho realizace.
 • 7. Program tzv. protitylovské opozice a její představitelé.
 • 8. Počátky české divadelní kritiky. Teoretické práce o divadle.
 • 9. Zrod a realizace ideje národního divadla v českém divadelním hnutí. Od Tylova programu národního divadla k Národnímu divadlu.
 • 10. Česká dramatická tvorba druhé poloviny 19. století. Nástup realismu na českých scénách. České realistické drama a jeho interpretační problematika.
 • 11. Hlavní představitelé českého herectví a jeho stylové proměny v Národním divadle.
 • 12. Umělecká osobnost Jaroslava Kvapila a proměny činohry Národního divadla pod jeho vedením.
 • 13. Proměny českého divadla a dramatu v první polovině 20. století (s důrazem na osobnost K. H. Hilara, dramatické texty pro ´kamenná divadla´ a českou divadelní avantgardu).
 • Povinná literatura: CÍSAŘ, J. (ed.) Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, 1998. CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. Praha, 2006. ČERNÝ, F. (ed.) Dějiny českého divadla I-IV. Praha, 1968-1983. ČERNÝ, F. Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci. Praha, 1978. FISCHER, O. Činohra Národního divadla do roku 1900. Praha, 1983. HRABÁK, J. (ed.) Staročeské drama. Praha, 1950. TUREČEK, D. Rozporuplná sounáležitost. Praha, 2001. Doporučená literatura: BALVÍN, J. – POKORNÝ, J. – SCHERL, A. Vídeňské lidové divadlo. Od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi. Praha, 1990. BARTOŠ, J. Prozatímní divadlo a jeho činohra. Praha, 1937. BARTOŠ, J. Prozatímní divadlo a jeho opera. Praha, 1938. BOGATYREV, P. Lidové divadlo české a slovensk.. Praha, 1940. ČERNÝ, F. Hana Kvapilová. Život a dílo. Praha, 1960. ČERNÝ, V. Staročeský Mastičkář. Rozpravy ČSAV, sešit 7, 1955, s. 46. ENGELMÜLLER, K. Z letopisů českého divadelnictví: O slávě herecké. Praha, 1947. GÖTZ, F. Boj o český divadelní sloh. Praha, 1934. GÖTZ, F. Jaroslav Kvapil. Praha, 1948. KLOSOVÁ, L. Kolárové. Tři herecké portréty. Praha, 1969. KOLÁR, J. Český Mastičkář v dějinách vědy o kultuře. Divadelní revue, 1991, č. 3, s. 3-27. KOPECKÝ, J. O staré divadlo. Deset kapitol o prospěšnosti kontinuity. Divadelní revue, 1990, č. 2, s. 3-29. STEHLÍKOVÁ, E. A co když je to divadlo? Praha, 1998.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní a podnětná účast při diskusích a analýzách. Orientace v doporučené literatuře. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Obecná znalost české a světové literatury, dramatické literatury zvlášť. Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Seminární práce (cca 5–10 normostran textu). Písemná zkouška.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBP014