UVSRPVK130 Integration Processes in Europe

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Institute of Public Administration and Social Policy – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je podat charakteristiku integračních procesů se zvláštním zřetelem na rozvoj evropské integrace, s důrazem na Evropskou unii. Záměrem je podat charakteristiku politických, hospodářských a sociálních změn v Evropě po 2. svět. válce, které vyústily mimo jiné i v dnešní podobu EU - jako jednoho z největších evropských integračních seskupení.Teoretické přístupy k integračním tendencím. Klady a zápory (výhody a nevýhody) ekonomické integrace. Integrační procesy v období mezi dvěma válkami. Obnova válkou zničené Evropy (Marshallův plán, NATO, RVHP, Varšavská smlouva atd.). Příklady fungujících integračních seskupení ve světě, v Evropě (ekonomické, vojenské). Geneze Evropských společenství (1950 Montánní unie, 1957 Euratom, EHS,...), charakteristika institucí EU.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod, vstup do problematiky
  2. Evropa na konci II. světové války - Krymská konference (únor 1945), Postupimská konference, Churchill a jeho názor na sjednocení Evropy, OSN
  3. Stav některých zemí (vybraných) západní a střední Evropy, rozdělené Německo (4 okupační zóny),představy o dalších vývoji Evropy a zvláště Německa
  4. Pomoc Evropě zničené II. světovou válkou - poválečná pomoc ze strany Ameriky a dalších zemí - UNRRA, pomoc Sovětského svazu (válečná kořist, potraviny)
  5. Marshallův plán - geneze zrodu plánu, "Trumanova doktrína", pomoc Evropě proti levicovému nebezpečí
  6. Dopad Marshallova plánu na utváření Evropy - rozdělení Evropy, tzv. železná opona, NATO, RVHP, Varšavská smlouva, Rada Evropy
  7. Počátky zrodu evropské integrace (počátky integračního procesu), typy integrací Schumanův plán, Jean Monnet, Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Evropské sdružení volného obchodu
  8. Integrační dynamika západní Evropy (1952 - 1973)
  9. Východní Evropa po roce 1985
  10. Typy integračních uskupení v Evropě a mimo ni, jejich podíl na rozvoji integračního procesu - OSN, Rada Evropy, OECD, Evropské obranné společenství (EOS), Západoevropská unie, GATT - WTO, NAFTA, OPEC, APEC, MERCOSUR, Evropský měnový systém, Evropský měnový institut
  11. Etapa stagnace evropského integračního procesu (1974 - 1986), Akt o jednotné Evropě, Schengenské dohody
  12. Obnovení dynamiky integračního procesu a rozšíření teritoria ES(1986 - současnost).
Literature
  required literature
 • Kopeček,Michal. Český Visegrád. In: Vykoukal, J. Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán, 2003. info
 • WEGS J., LADRECH,R. Evropa po roce 1945.(Dějiny Evropy). Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-507-0. info
 • Kabele,J. a Mlčoch,L. Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace eské zájmy.2.Proměna společnosti. Praha: Karolinum, 2001. info
 • Pitrová, M. Institucionální struktura Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politol, 2000. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Written exam
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 9 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/UVSRPVK130