UPPVP0105 Problems of Unemployment

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
PhDr. Michal Karlický
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Nezaměstnanost bude probírána jako multidisciplninární problém, předmět různých úhlů pohledů, náročná životní situace, která je zároveň výzvou a šancí. Důraz bude kladen na souvislosti nezaměstnanosti a patologických jevů ve společnosti, správný výběr povolání, studia a zaměstnání, na pěstování zdravého způsobu života, flexibility a celoživotního vzdělávání.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Co je zaměstnanost (frikční, strukturální a technologická, cyklická a sezónní, skrytá; neúplná zaměstnanost, "job stagnation", míry nezaměstnanosti, plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti, dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost)
  2. Kdo je nezaměstnaný
  3. Trh práce
  4. Význam zaměstnání a práce pro člověka
  5. Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných (životní úroveň, deprivace, změna prožívání času, rodina, reprodukční chování, sociální izolace, sociální sítě, fyzické zdraví, psychické zdraví)
  6. Nezaměstnanost a společnost (ztráta statusu, vyloučení, stigma, sociálně patologické jevy, postoj veřejnosti, politické postoje, distribuce rizika nezaměstnanosti, underclasss)
  7. Životní strategie nezaměstnaných (ve spojitosti s kulturou nezaměstnaných, typy kultury dlouhodobě nezaměstnaných)
  8. Politika trhu práce (základní trendy, instituce a služby zaměstnanosti v ČR, boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a "cílové skupiny")
  9. Nezaměstnanost v prostoru sociálního státu
Literature
  required literature
 • BUCHTOVÁ B. a kol. Nezaměstnanost - psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-9006-8. info
 • MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-901424-9-4. info
  recommended literature
 • BUCHTOVÁ B. a kol. Psychologie a nezaměstnanost - zkušenosti a praxe. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3457-2. info
 • BUCHTOVÁ, B. Psychologické a medicínské aspekty zaměstnanosti. Brno: MU Ekonomicko-správní fakulta, 2000. info
  not specified
 • PLESNÍK, V. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti : praxe a východiska. ISBN 80-239-7140-9. info
 • ZELINSKI, E. J. Nebojte se nepracovat. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-782-5. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UPPVP0105