UVSRPVK107 Environmentální politika

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jiří Mašata
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy, postupy, principy a prostředky politiky životního prostředí jak v obecné rovině, tak v rámci EU a České republiky. Východiskem kurzu je nástin ekologických aspektů a dopadů moderního civilizačního vývoje. Posluchači se seznámí se základními ekologickými pojmy, aktuálními globálními problémy životního prostředí a následně také s hlavními etapami, proudy a koncepcemi ekologického hnutí od druhé poloviny 20. století. Druhá část kurzu se zabývá vlastní ekologickou politikou - seznamuje posluchače s cyklem politiky životního prostředí, s jejími aktéry a nástroji. Po tomto obecném vymezení následuje stručný přehled vývoje, základních dokumentů a aktuálních strategií a projektů environmentální politiky EU. Poslední část kurzu podává přehled aktuálního stavu životního prostředí v ČR a seznamuje s koncepčním, institucionálním a právním vývojem ekologické politiky u nás včetně jejích politických a společenských souvislostí.
Osnova
 • 1. Jedinec a životní prostředí
  2. Současné globální problémy životního prostředí
  3. Vznik ekologické politiky, ekologická hnutí, koncepce a školy ve 2. pol. 20. století
  4. Globální ekologie 21. století a její politická reflexe
  5. Politika životního prostředí - obecné vymezení
  6. Politický cyklus, aktéři a nástroje environmentální politiky
  7. Vznik a vývoj politiky životního prostředí EU
  8. Současné cíle a prostředky politiky životního prostředí EU
  9. Životní prostředí ČR
  10. Environmentální politika ČR - programový, legislativní a institucionární rámec
  11. Občanský sektor v environmentální politice ČR
  12. Perspektivy a problémy environmentální politiky
Literatura
  povinná literatura
 • MEZEŘICKÝ, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-003-8. info
 • BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Informatorium, 2004. info
 • MEZEŘICKÝ, Václav (ed.). Globalizace. Praha: Portál, 2003. info
 • PEČÍNKA, P. Zelená zleva?. Historie ekologických stran v Evropě. Praha: GplusG, 2002. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Seminární práce analyzující environmentální politiku na úrovni vybrané obce (SWOT analýza, rozbor koncepčních a rozvojových dokumentů, hodnocení jejich naplňování).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.