UO00036 Vývojová psychologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mária Gažiová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UO00006 Obecná psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je součástí komplexu předmětů z psychologie. Seznamuje s vývojovými zákonitostmi a přístupy k periodizaci duševního života člověka. Charakterizuje jednotlivá období - dětství, dospívání, dospělost, životní vyvrcholení a stabilizaci, stárnutí a stáří. Rozdíly v duševním vývoji ženy a muže.
Osnova
 • Obsah přednášek:
  Úvod do studia.
  Vývojové hledisko a jeho význam v psychologii
  Činitelé duševního vývoje
  Zákonitosti biopsychického vývoje člověka
  Periodizace duševního vývoje člověka.
  Vývoj a učení,výchova činnost
  Období prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí
  Předškolní a mladší školní věk.
  Dospívání - prepubescence, pubescence a adolescence
  Dospělost - raná, životní vyvrcholení a střední věk
  Stáří - senium, senescencium, patriarchium
  Obsah seminářů a praktických cvičení:
  Úvod do studia.
  Nativistické a enviromentalistické přístupy k vývojovým činitelům.
  Význam prenatálního období pro duševní vývoj člověka.
  Utváření základní důvěry v období mateřského děts
  Kvalitativní stránka iniciativy v předškolním věk
  Utváření sebeprosazování v mladším školním věku.
  Hledání vlastní identity v dospívání
  Specificky psychosociální problém intimity v mladé dospělosti
  Obsah pojmu generativity v dospělosti.
  Význam integrity v pozdní dospělosti a stáří
  Výcvik v projektivních metodách pro poznání vývoje člověka.
Literatura
  povinná literatura
 • MATĚJČEK, Z. - DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. Praha:Galén, 1994. info
 • PŘÍHODA,V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha:SPN, 1974. info
 • ČÍŽKOVÁ, J. A KOL. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: UP, 1999. info
 • ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno 1994. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie.Praha:Portál, 2000. info
  doporučená literatura
 • PIAGET, J. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997. Praha: Portál. info
 • MATOUŠEK,O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha:Slon,1993. info
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. ISBN 8004-25236-2. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Aktivní účast na seminárním cvičení
Požadavky ke zkoušce:
Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.