UODD007 Genetika

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Cvičení 4 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Rostislav Herrmann (cvičící)
Garance
RNDr. Rostislav Herrmann
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studijní předmět přináší základní informace z oblasti genetiky. Popisuje strukturu a funkci nukleových kyselin a bílkovin. Zabývá se také chybami v přenosu genetického kódu a jejich příčinami. V další fázi objasňuje přenos genetické informace u diploidních organismů (tedy i u člověka) a zákonitosti při kombinaci vlastností rodičů při vzniku potomstva. Navazující část je věnována genetice člověka. Věnuje pozornost eticko-sociálním specifikům a eugenice. Dále vysvětluje základní vyšetřovací metody. Uvádí nejčastější geneticky podmíněné choroby a jejich projevy. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit základní principy dědičnosti. Je schopen řešit modelové úlohy s ohledem na specifika rozmanitých způsobů genové exprese. Odborné dovednosti: Student je připraven využít svých znalostí v rozšiřujících odborných předmětech zaměřených na klinickou praxi v souvislosti s dědičností a geneticky podmíněnými chorobami. Obecná způsobilost: Student se dokáže samostatně rozhodovat a komunikovat s lidmi postiženými geneticky podmíněnými chorobami. Orientuje se v základních požadavcích podle specifikace konkrétní choroby. Kompetence: Zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám, a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohla dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit.
Osnova
 • 1. Molekulární biologie a molekulární genetika.
  2. Nukleové kyseliny a bílkoviny - replikace, transkripce, translace.
  3. Regulace genové exprese.
  4. Mutace a jejich důsledky.
  5. Rozmnožování buněk - mitóza a meióza.
  6. Meióza a zrání pohlavních buněk.
  7. Obecná genetika - základní pojmy.
  8. Mendelovy zákony.
  9. Vazba genů, dědičnost a pohlaví.
  10. Genetika člověka.
  11. Pozorovací metody výzkumu genetiky člověka.
  12. Genetická předpověď a genetické poradenství.
  13. Geneticky podmíněné choroby.
  14. Genové terapie, genetické inženýrství a eugenika.
Literatura
  povinná literatura
 • SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9. info
 • HERRMANN, R. Genetika pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. URL info
 • ŠEDA, O., LIŠKA, F., ŠEDOVÁ, L. Aktuální genetika, multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky . [online]. Praha: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF, 2006. URL info
 • SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0630-X. info
 • FERÁK, V., SRŠEŇ, Š. Genetika človeka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. ISBN 80-08-00349-9. info
 • NEČÁSEK, J., CETL I. Obecná genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
  doporučená literatura
 • ČERNÝ J. Mikrochimérismus - Nadějná možnost jak ovlivnit imunitní systém a reparační mechanismy. Vesmír 89, 416. 2010. info
 • ROSYPAL, S., ROSYPALOVÁ, A., VONDREJS, V. Molekulární genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-23117-9. info
 • BRESLER, S. J. Molekulární biologie. Praha: Academia, 1979. info
Informace učitele
Zápočtový test, obsahový průřez celou probranou látkou se zvýšeným důrazem na genetiku člověka, vyšetřovací metody a geneticky podmíněné choroby.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.