UODK056 Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 3 HOD/SEM, Seminář 2 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. (přednášející)
MUDr. Margita Nováčiková (přednášející)
Mgr. Jana Zálešáková (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro všeobecné sestry. Informuje o významu primární, a sekundární onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Následují informace o jednotlivých klinických stavech, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student je obeznámen se základními aspekty onkologických onemocnění, klasifikací nádorů, péčí o onkologicky nemocné a managementem nádorové bolesti a vedlejších účinků chemoterapie, radioterapie a biologické léčby. Tyto znalosti dokáže reprodukovat a uvést jejich vzájemné vztahy. Odborné dovednosti: Student umí adekvátně a empaticky pečovat o onkologicky nemocné a spolupracovat s lékařem při zvládání projevů nemoci i vedlejších účinků terapie. Obecná způsobilost: Student je schopen zajistit uspokojení potřeb onkologicky nemocného pacienta v komplexní rovině (biologické, psychologické, emoční a sociální potřeby). Kompetence: Student poskytuje profesionální ošetřovatelskou péči onkologicky nemocnému, podporuje jej samotného i jeho blízké a erudovaně spolupracuje při péči o pacienta v rámci multidisciplinárního týmu.
Osnova
 • 1. Epidemiologie výskytu maligních onemocnění; rizikové faktory (tabák, alkohol, pracovní prostředí, záření, dieta, viry, léky apod.); klasifikace nádorů podle tkáňového typu.
  2. Primární péče: prevence a včasný záchyt; včasné varovné signály maligního onemocnění.
  3. TNM systém klasifikace tumorů (hloubka invaze, šíření, velikost).
  4. Sekundární péče: diagnostika a léčba maligních onemocnění (operace, radioterapie, chemoterapie).
  5. Vedlejší účinky radiační terapie (akutní a chronické) na jednotlivé tělesné orgány; chemoterapie, chemoterapeutika (druhy klasifikace, hlavní projevy vedlejších účinků a toxicity).
  6. Onkologické akutní stavy (hyperkalcemie, diseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok, komprese míchy, perikardiální tamponáda, superior vena cava syndrom, tumor lysis syndrom, syndrom poruchy sekrece antidiuretického hormonu).
  7. Management bolesti u onkologicky nemocných.
  8. Terciární péče, její organizace a služby podle potřeb onkologicky nemocných (ošetřovatelské ústavy, hospice, domácí péče).
  9. Péče o kůži v průběhu radiační terapie; Změny ve výživě onkologických pacientů.
  10. Ošetřovatelská péče o pacienta se změněnou obranyschopností organismu, vysoké riziko infekce.
  11. Ošetřovatelská péče o pacienta s alopecií, se změnami na sliznici dutiny ústní (po radioterapii, chemoterapii).
  12. Ošetřovatelská péče o pacienta po chemoterapii a radioterapii.
  13. Ošetřovatelská péče o pacienta s nauzeou a zvracením (při onkologické léčbě); s projevy krvácení, s anémií.
  14. Ošetřovatelská péče o pacienta s obstipací a diarrheou (při onkologické léčbě); ošetřovatelská péče o pacienta se sexuální dysfunkcí (při onkologické léčbě).
Literatura
  povinná literatura
 • VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. a kol. Klinická onkologie pro setry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3742-3. info
 • KISVETROVA, H. Ošetřovatelská péče v onkologii. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ADAM, Z., VORLÍČEK, J., KOPTÍKOVÁ, J. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0677-6. info
  doporučená literatura
 • KLINE, N. E., ed. Essentials of pediatric hematology-oncology nursing: a core curriculum. Glenview: Aphon, 2008. ISBN 978-0-9666193-3-1. info
 • MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1025-0. info
 • O´CONNOR, M., ARANDA, S. Paliativní péče-pro sestry všech oborů. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1295-4. info
 • WILHELM, Z. a kol. Výživa v onkologii. Brno: NCO NZO, 2004. ISBN 80-7013-410-0. info
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80%.
Splnění kritérií zápočtového testu.
Po splnění zápočtu následuje zkouška formou písemného testu, minimální úspěšnost 80%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.