UODK089 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 5

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Cvičení 8 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Integrace nového profesionála do pomáhající profese je proces, který se systematicky rozvíjí od pregraduální profesní přípravy, a klíčovou roli v něm tedy hraje vzdělávací a výchovný proces - u budoucích sester škola a klinická praxe. V tomto procesu dosud nebyla dostatečně řešena zejména emocionální rovina rozvoje profesionality, do studijního kurikula nebyla dostatečně implementována systematická práce s postoji, etickými dilematy, osobními prožitky a zkušenostmi - nebylo cíleně vytvářeno tzv. "portfolio užitečných zkušeností". Modul Psychosociální podpůrný systém pro sestry si klade za cíl zaplnit tuto součást "nulového kurikula" a naučit budoucí sestry pracovat s reflexí a sebereflexí, s kritickým myšlením a s kreativitou, integrovat se do profese a nastartovat vhodný životní styl jako prevenci syndromu vyhoření a podporující faktor celoživotního ukotvení sestry v profesi. Ošetřovatelství pracuje s těmito podpůrnými systémy: mentoringem, preceptoringem (v podmínkách ČR je to tzv. adaptační proces), se supervizí, koučováním, mediací apod. Modul zahrnuje vybrané podpůrné systémy (mentoring, preceptoring a supervizi - reflektovanou praxi), se kterými je potřebné, aby byl obeznámen již absolvent školy, protože se s nimi bezprostředně po nástupu do praxe setká, a to buď jako jejich subjekt, anebo jako objekt. Modul je rozprostřen do celého studia, je založen na zážitkovém učení a aktivní participaci. Výstupem nejsou akademické znalosti, ale zejména prožitky, uvědomování si možných cest řešení, osobní psychohygiena a lepší porozumění emocím u klientů i svým vlastním. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student definuje adaptační proces, umí popsat, jak bude tento proces probíhat, a jak si představuje svůj vstup do profese. Odborné dovednosti: Student umí popsat své pocity a hovořit o svých postojích ve vztahu k prožité realitě ošetřovatelské praxe. Pomocí postupů analýzy a reflexe umí analyzovat ošetřovatelský problém, svoje místo v něm, a hledat reálné varianty řešení jak samostatně, tak ve skupině. Student má prožitek osobního úspěchu v týmu a také neúspěchu při řešení pracovních a interpersonálních problémů v pracovním týmu, dokáže tyto prožitky integrovat do svého portfolia zážitků. Student umí realisticky hodnotit svoji profesní moc a efektivně ji používat a je schopen hovořit o limitech a rizicích, která reálně reflektuje a zvažuje. Obecná způsobilost: Student prokáže základní připravenost poskytovat podporu jak pacientům a jejich blízkým, tak také mladším a nezkušenějším kolegyním a kolegům v pozici "asistenta mentora". Student svá rozhodnutí vždy zvažuje ve vztahu k důsledkům, zejména pak ve vztahu k cílové populaci, která je označována jako "křehká" (děti, senioři, duševně nemocní, lidé závislí na pečující osobě/instituci, lidé bez domova, uprchlíci apod.) Student vypovídá o své osobní spokojenosti se studiem a těší se na budoucí profesi sestry, aktivně zvažuje svojí cestu budoucí kariérou sestry. Kompetence: Student si získanou schopnost sebereflexe, práce s emocemi a využívání psychosociálních podpůrných systémů bude nadále rozvíjet a prohlubovat na klinických pracovištích.
Osnova
 • Studující v rámci své ošetřovatelské praxe jako pomocník mentora vede praxi středoškolského studenta oboru Zdravotnický asistent anebo vysokoškolského studenta oboru Všeobecná sestra z 1. ročníku, a to minimálně dva týdny, tj. 10 pracovních dnů praxe. S klinickým mentorem má pravidelné schůzky jednak ke své ošetřovatelské praxi, jednak k mentoringu vedeného studenta.
Literatura
  povinná literatura
 • Věstník MZ ČR Certifikovaný kurz v oboru Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. info
 • Mentor klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci. E-opory. Opava: ÚO FVP SU, 2010. info
 • GUGGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-809-8. info
 • Metodický manuál pro lektory. Olomouc: UP, LF, 2008. ISBN 978-80-244-2165-0. info
 • KRÁLOVÁ, J. a kol. Systém psychosociální prevence pro studenty Všeobecného lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2165-0. info
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-181-6. info
 • JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6. info
 • SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9. info
  doporučená literatura
 • HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ M. et al. Praktická supervize. Praha: Galen, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1. info
 • SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-7. info
 • FISCHER, O. a kol. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha: JABOK, 2008. ISBN 978-80-904137-4-0. info
 • BÁRTLOVÁ, S. Profese sestry, profesionalizace a elitářství v ošetřovatelství ze sociologického pohledu. In Kontakt. České Budějovice: JČU, 2007. info
 • HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu: absolvování kurzu - aktivní účast ve cvičeních. Doklady o pomocném mentoringu (zápis o průběhu mentoringu s podpisem mentorovaného i klinického mentora), výkaz o třech hodinách individuálních mentorských supervizí u vedoucího praxe. Prerekvizitou je předmět Psychosociální podpůrný systém pro sestry 4.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.