UPPV00059 Speciální pedagogika

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
výborné znalosti z psychologie, pedagogiky, biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelené informace o problematice speciální pedagogiky. Studenti získají přehled místě speciální pedagogiky ve společnosti a vzdělávací soustavě, o jednotlivých druzích postižení a poruch, o problematice osob s postižením a jejich socializaci. Současně je cílem přednášek podat informace o jednotlivých disciplínách speciální pedagogiky, o speciálně pedagogické diagnostice, terapii a prevenci.
Osnova
 • 1. Předmět studia speciální pedagogiky, vymezení, základní pojmový aparát, klasifikace speciální pedagogiky.
  2. Speciálně pedagogické zásady, metody speciální pedagogiky, nápravné metody, diagnostika, prevence.
  3. Vady a jejich příčiny, determinace vývoje hendikepovaných, stupně socializace.
  4. Psychopedie, speciální pedagogika osob mentálně postižených.
  5. Somatopedie, speciální pedagogika osob s postižením hybnosti a zdravotně oslabených.
  6. Oftalmopedie, speciální pedagogika osob zrakově postižených.
  7. Surdopedie, speciální pedagogika osob sluchově postižených.
  8. Logopedie, speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností.
  9. Etopedie, speciální pedagogika osob s poruchami chování.
  10. Parciální nedostatky, speciální pedagogika osob se specifickými poruchami učení a chování.
  11. Vícenásobná postižení, speciální pedagogika osob s více vadami.
  12. Výchova a vzdělávání menšin.
Literatura
  povinná literatura
 • SLOWÍK, B. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. info
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. info
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004. info
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. info
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001. info
 • NOVOTNÁ, M., KREMLIČKOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN, 1997. info
  neurčeno
 • ZEZULKOVÁ, E. Speciální pedagogika - úvod do problematiky. Ostrava: OU, 2004. info
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. info
 • HOUSAROVÁ, B. (ed.) a kol. Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. info
 • KYSUČAN, J., KUJA, J. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky. Olomouc: UP, 1999. info
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU, 1999. info
 • VÍTKOVÁ, M. Kapitoly z úvodu do speciální pedagogiky. Brno: MU, 1993. info
 • SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1982. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
znalosti z přednášek a povinné literatury
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.