UPPV00106 Seminář z vývojové psychologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Boris Iljuk, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UPPV00102 Obecná psychologie a psycholog
zvládnutí předmětu Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje cyklus přednášek vývojové psychologie. Cílem je naučit studenty analyzovat určité téma, aktivně a samostatně vyhledávat informace ke zvolenému tématu, pracovat s literaturou, zpracované téma prezentovat v semináři před svými kolegy a obstát v následné diskusi. Témata jsou soustředěna na specifické otázky, které úzce souvisí s vývojem jedince. Mohou být dokreslována audiovizuálními vzdělávacími pořady, příp. exkurzí nebo besedou s odborníkem.
Osnova
 • Daná témata doplňují a blíže specifikují jednotlivé oblasti vývoje jedince.
  1. Založení rodiny, současný trend odkládání mateřství. "Oběti" a "přínosy" rodičovství.
  Nechtěné děti.
  2. Těhotenství a porod - prožívání této životní etapy budoucí matkou, otcem, sourozencem.
  3. Absence rodičovství - nedobrovolná bezdětnost. Prožívání této životní situace a hledání
  východiska.
  4. Rozvod - dopad na jednotlivé členy rodiny, zvláště děti.
  5. Neúplné rodiny (rodiny s jedním rodičem, nevlastní rodiny, rodiny homosexuálních
  partnerů).
  6. Vazba mezi matkou a dítětem, psychická deprivace a její vliv na vývoj dítěte.
  7. Psychologická problematika vstupu dítěte do školy, vývojové aspekty zralosti pro školu.
  8. Sourozenecké konstalace a jejich vliv na vývoj dítěte.
  9. Dětská kresba, její vývojové fáze a analýza obsahu kresby (vztah k agresivitě, kresba dětí
  týraných, dětí z dětských domovů, rozvedených rodin apod.)
  10. Psychologie dětské hry: teorie, klasifikace, význam hry ve vývoji dítěte.
  11. Rozvoj osobnosti v dospívání, stádia vývoje osobní identity, proces individuace
  12. Význam a charakteristiky dětských pohádek
  13. Výběr povolání, výkon profese, profesní růst - rozdíly mezi muži a ženami
  14. Výběr partnera
  15. Stáří - problematika bolesti a nemoci ve stáří
  16. Adolescence jako hlavní období zrání osobnosti
  17. Vývoj řeči - včetně vývoje stavby slov a vět.
  18. Vývoj a význam kamarádství v průběhu života.
  19. Sociálně patologické jevy u adolescentů.
  20. Mezigenerační vztahy - proměny ve vztahu k vlastním rodičům
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. info
 • LANGMEIER,J., KREJČÍŘOVÁ, G. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8. info
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5. info
 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-2440-629-2. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. info
  neurčeno
 • BOSÁKOVÁ, E. Otec u porodu - jeho vliv na úzkost rodičky v první době porodní. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého. ISBN 80-70671-688. info
 • MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa, základní duševní potřeby dítěte, dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0870-1. info
 • KALVACH, Z. , HRABĚTOVÁ, E. Senior a já-- : --já a senior? Praha: Společnost přátelská všem generacím, 2005. info
 • SMÉKAL, V. , LACINOVÁ, L., KUKLA, L. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-8659-884-5. info
 • KALVACH, Z., a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-2470-548-6. info
 • DITTRICHOVÁ, J., PAPOUŠEK, M., PAUL,K. a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0399-. info
 • ŠULOVÁ, L. Raný vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0877-4. info
 • ŠPAŇHELOVÁ, I. Dítě. Vývoj a výchova od početí do tří let. Praha: Grada Publishing,, 2003. ISBN 80-247-0552-4. info
 • CHAPMAN, G. Dospívající a pět jazyků lásky : odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše dospívající dítě. Praha: Návrat domů, 2003. ISBN 80-7255-085-3. info
 • SOBOTKOVÁ, I. Pěstounské rodiny:jejich fungování a odolnost. MPSV, 2003. ISBN 80-8655-262-4. info
 • ZGOLA, J.,M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0183-9. info
 • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7. info
 • PETERSON, L. W., HARDIN, M. E. Děti v tísni : příručka pro screening dětských kreseb. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-237-0. info
 • WEST, K. G. Dobrodružství psychického vývoje. Praha: Portál, 2002. ISBN 8071786845. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0181-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0181-8. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte : dětská závist, žárlivost, nevěra a rozvod, nový partner v rodině, nevlastní sourozenci, vzpomínky z dětství. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0332-7. info
 • ALLEN, K., E., MAROTZ, L., R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-020-0. info
 • ORVIN, G. H. Dospívání : kniha pro rodiče. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-2470-124-3. info
 • BAUMAN, L., RICHE, R. Jak přežít pubertu. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-440-8. info
 • CAMPBELL, J., R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál, 2001. ISBN 8071785164. info
 • DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte : [dětská kresba z pohledu psychologie]. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-449-4. info
 • KURIC, J. Ontogenetická psychologie. 1. vyd. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-214-1844-3. info
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. info
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8. info
 • GODDETOVÁ, E. T. Umění jednat s dospívajícími. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-492-3. info
 • DAINOWOVÁ, S. Jak přežít dospívání svých dětí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-420-6. info
 • SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8. info
 • ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-060-0. info
 • LEMAN, K. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-430-3. info
 • MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-348-X. info
 • PREKOPOVÁ, J. Malý tyran. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-319-6. info
 • MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče : průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-897-0. info
 • DESSEINTOVÁ, M.,P. Nezačínejte stárnout. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-255-6. info
 • RHEINWALDOVÁ, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7169-828-8. info
 • SHEEHYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-185-1. info
 • STUART-HAMILTON,I. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-2. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-488-8. info
 • PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, J. Soužití se starými lidmi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-1781-84-3. info
 • LANGMEIER, J., LANGMEIER, M., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: Nakladatelství HaH, 1998. ISBN 80-86022-37-4. info
 • MAREŠ, J. A KOL. Dítě a bolest. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-267-0. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-587-4. info
 • HAYFLICK,L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub Columbus, 1997. ISBN 80-85928-97-3. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Radosti a strasti prarodičů, aneb když máme vnoučata. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-455-X. info
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-085-5. info
 • MARHOUNOVÁ, J. Dospívání. Praha: Empatie, 1996. ISBN 80-9016-187-1. info
 • BRIERLEY, J. 7 prvních let rozhoduje. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-109-6. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J., KRACZMARCZYK, S. Poslední úsek cesty. Praha: Návrat domů, 1995. ISBN 80-85495-43-0. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie školního dítěte. Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-487-X. info
 • MATĚJČEK, Z. Radosti a strasti : kojenci a batolata. Praha: H&H, 1995. ISBN 80-85787-66-0. info
 • DUNOVSKÝ, J. , DYTRYCH, J., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum, 1995. ISBN 80-7169-192-5. info
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíce potřebují? Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-058-8. info
 • MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6. info
 • MATĚJČEK, Z. Po dobrém nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech. Praha: Portál, 1993. ISBN 80-85282-78-X. info
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. info
 • MATĚJČEK,Z., DYTRYCH,Z. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha: Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1992. ISBN 80-85467-53-4. info
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-158-2. info
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. info
 • PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I.,II.,III.,IV. Praha, 1963. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (možné 2 omluvy).
Prezentace článku v odborném časopise.
Zpracování a prezentace seminární práce na vybrané téma, která bude vycházet nejméně ze dvou knih zaměřených k tématu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.