UPPV00107 Seminář ze sociální psychologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UPPV00012 Vývojová psychologie
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními metodami sociální psychologie a objasnit místo sociální psychologie v systému psychologických věd v proudu moderního sociálního myšlení. Student se má naučit a do jisté míry předvídat chování lidí podle sociálního kontextu, v němž se nacházejí. Na základě získaných znalostí může volit preventivní strategii a taktiku svého chování a naučit se profesionálně zvládat emoce okolí a odvracet konflikty mezi lidmi.
Osnova
 • 1. Úvodní seznámení s předmětem sociální psychologie
  2. Ukázky vlivu prostředí a dědičnosti u člověka
  3. Vytvoření anamnézy, seznámení s metodou sociodrama, psychodrama,
  4. Poruchy socializace, problematika psychické deprivace, vlčí děti
  5. Techniky na sociální percepci, chyby v percepci
  6. Vysvětlení forem interakce na příkladech, chování hostilní a prosociální
  7. Techniky na zvládání NŽS
  8. Techniky zaměřené na aktivačně - motivační vlastnosti jedince
  9. Společenské předsudky
  10. Techniky zaměřené na skupinovou kohezi, kooperaci ve skupině
  11. Sociometrie -sociometrický průzkum, adekvátní sebeprosazování , asertivní práva
  12. Testy osobnosti
Literatura
  povinná literatura
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6. info
  doporučená literatura
 • PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. info
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3. info
 • HOLEČEK, V. Aplikovaná psychologie pro učitele I. FEK ZČU Plzeň, 2002. ISBN 80-7082-739-4. info
 • HOLEČEK, V. Aplikovaná psychologie pro učitele II. FEK ZČU Plzeň, 2001. ISBN 80-7082-809-9. info
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. info
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-. info
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7. info
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: PORTÁL, 1998. ISBN 80-7178-198-3. info
 • VÝROST, J., SLAMÉNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997. ISBN 80-85866-20-X. info
 • JANOUŠEK, J. a kol. Metody sociální psychologie. Praha: SPN, 1986. info
 • ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, 1972. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Demonstrace
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
80% docházka na seminářích.
Splnění bodového limitu zápočtového testu.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.