UPPVP0085 Pedagogika rodiny pro SP

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Jarmová (přednášející)
Garance
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UPPVP0010 Pedagogika pro SP
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům vhled do problematiky rodiny, jejího vývoje, formujících se vztahů uvnitř rodiny apod. Předmět vychází ze základních charakteristik rodiny v historii a současné české společnosti, vymezuje její funkce, především se zaměřením na funkci výchovnou. Pozornost bude věnována uspořádání a atmosféře rodiny, optimálním výchovným funkcím a funkcím, které výchovu činí obtížnou. Zájem bude soustředěn na děti všech věkových skupin. Podrobněji bude rozebrána koncepce rodinné výchovy, působení adekvátních výchovných prostředků atd.
Osnova
 • 1. Rodina jako biologický jev
  2. Vývoj lidské rodiny jako společenského útvaru
  3. Sociálně psychologický pohled na rodinu
  4. Rodina z hlediska sociologického
  5. Rodina jako činitel výchovy
  6. Právní pohled na rodinu
  7. Možnosti a trendy rodinné psychoterapie
  8. Partnerství a manželství
  9. Rodina a právo, opatrovnické řízení, rozvodové řízení
  10. Člověk v rodině
  11. Osvojení a pěstounská péče
  12. Biologické a kulturní kořeny rodiny
Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Slon, 2003. ISBN 80-86429-19-9. info
 • MATĚJČEK, Z. (ed.) aj. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3. info
 • PRŮCHOVÁ, B. Slušný rozvod. Brno: Vydavatelství ERA, 2002. ISBN 80-86517-25-X. info
 • KRATOCHVÍL, S. Manželská terapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-332-3. info
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (ed.). Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6. info
 • HINTNAUS, L. Člověk a rodina, Smysl a funkce rodiny: (Anatomie, fysiologie a patologie lidské rodiny). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotn, 1998. ISBN 80-7040-315-2. info
 • HILL, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-641-1. info
  doporučená literatura
 • Ancoram. Rober J. Sternberg. Triangulární teorie lásky [online]. 2004, [cit. 2004-15-10]. URL info
 • LEMAN, K. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-194-8. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1387-3. info
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5. info
 • CHAMRAZOVÁ, S. Jak si vybíráme životního partnera. Psychologie dnes, 2004, roč. X, č. 11, 2004. info
 • CHODĚRA, O. Partnerství, manželství a paragrafy. GRADA Publishing, 2002. ISBN 80-247-0217-7. info
 • HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 807178-635-7. info
 • HELUS, Z. Úvod do sociální psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická, 2001. ISBN 80-7290-054-4. info
 • PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny. Brno: DOPLNĚK, 2000. ISBN 80-7239-039-2. info
 • MLČÁK, Z. Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny. Ostrava: FF OU, 1996. ISBN 80-7042-452-4. info
 • BUCHTELOVÁ, R. a kol. Akademický slovník cizích slov. 1 díl. A - K. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1995. ISBN 80-200-0523-4. info
 • KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: Institut sociálních vztahů, 1994. ISBN 80-85866-05-6. info
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. ISBN 8004-25236-2. info
 • HORSKÁ, P. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-01 I-X. info
 • MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok, 1990. info
 • DUNOVSKÝ, J. Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, 1986. info
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. info
 • PACHL, L. Malá abeceda rodiny. Praha: Panorama, 1983. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Nastudování povinné literatury a přednášek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.