UPPVPD036 Metody a techniky sociologických výzkumů

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 8 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům hlavní metodologické aspekty sociálních výzkumů a objasnit systém získávání sociologických dat a jejich zpracování. Předmět je zaměřen prakticky, v seminářích si studenti na příkladech procvičí některé konkrétní techniky probírané na přednáškách. Po absolvování kurzu by měli být posluchači schopni navrhnout a zrealizovat jednoduchý výzkum (použitelný např. pro diplomovou práci), porozumět odborným empirickým statím a kriticky číst výzkumné zprávy a informace z výzkumů prezentované v médiích.
Osnova
 • 1. Povaha sociálních věd a sociologického výzkumu; model empirického výzkumu
  2. Výzkumy začínají v knihovně - Jak číst odborný text v sociálních vědách
  3. Výzkumy končí textem - Jak psát odborný text v sociálních vědách (projekt výzkumu, odborná stať, logika výzkumné zprávy)
  4. Kvantitativní a kvalitativní výzkumné paradigma (jejich rozdílnost i komplementarita)
  5. Hlavní metody kvantitativního výzkumu; validita a reliabilita
  6. Výběrové šetření v sociologii a problém reprezentativity
  7. Dotazník a pozorování jako techniky sběru dat; problém operacionalizace
  8. Metody na pomezí kvantitativního a kvalitativního výzkumu (sémantický diferenciál, sociometrie)
  9. Obsahová a diskurzivní analýza - základní principy a postupy
  10. Kvalitativní metody výzkumu
  11. Analýza dat v kvalitativním výzkumu
  12. Problémy a chyby při interpretaci sociologických dat
Literatura
  povinná literatura
 • SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-0904-4. info
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-141-2. info
  doporučená literatura
 • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7367-468-7. info
 • PUNCH, K. F. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7367-381-9. info
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-485-4. info
 • KOLEKTIV. Metody výzkumu v sociologii (studijní texty). Brno: Masarykova univerzita, 2004. info
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1. info
 • BABBIE, R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. ISBN 0-534-57474-2. info
 • STRAUSS, A., CORBIN, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X. info
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8. info
 • POPPER, K. R. Logika vědeckých bádání. Praha: Oikomene, 1997. ISBN 80-86005-45-3. info
 • KOLEKTIV. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. info
 • NOWAK, V. Metodologie sociologických výzkumů. Praha: Svoboda, 1975. ISBN 99-0002-402-X. info
Informace učitele
Zápočet - splnění individuálních úkolů
Zkouška - nastudování přednášek a základní literatury
Základním průběžným úkolem pro studenty je zpracování návrhu (nikoli realizace) drobného výzkumu, který by mohli využít např. pro potřeby budoucí bakalářské práce. Přednášky slouží k představení principů sociologického výzkumu a základních metod a technik, ale také k podrobné instruktáži jak pracovat samostatně se zadanou literaturou a jak postupovat při zpracování projektu výzkumu. Kromě základní rešerše odborné literatury k výzkumnému tématu by měl projekt obsahovat zejména návrh studentovy konkrétní aplikace více výzkumných metod (z kvantitativních např. standardizované pozorování, dotazník, obsahová analýzy; z kvalitativních např. analýza dokumentů, rozhovor), o kterých se dozví z přednášek a zadané literatury.
Prezentace výsledných projektů a případné doporučení k přepracování bude náplní poslední konzultace a úspěšné zpracování úkolu je podmínkou k získán zápočtu.
Přesně vymezené okruhy ke zkoušce i konkrétní literatura k ní v rozsahu cca 200 stran v českém jazyce budou představeny na úvodní hodině.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.