UPPVPP026 Anglický jazyk 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Jančíková (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Jančíková
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit úroveň znalostí studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí přijatých studentů fakulty je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
Osnova
 • Práce bude zaměřena na tato témata:
  Výslovnost
  Slovní zásoba ( Schopnost vyhledat v oboustranném slovníku potřebný výraz, vybrat jeho nejvhodnější ekvivalent pro daný účel překladu a kontext. Dovednost odvodit si slova vytvořená pomocí předpon, přípon, skládáním, s přeneseným významem podle kontextu dané věty).
  Gramatika
  o Podstatná jména (Základní pravidla použití členů, vyjadřování množství, plurál
  o Přídavná jména a příslovce (Stupňování adjektiv a adverbií, tvoření příslovcí postavení příslovcí ve větě, určitý člen před superlativem - u pokročilejších)
  o Zájmena (Ukazovací, tázací, osobní v podmětovém i předmětném tvaru, přivlastňovací samostatná i nesamostatná, vztažná, neurčitá.)
  o Číslovky (Základní, řadové, násobné, letopočty, data.)
  o Slovesa ( Pravidelná, nepravidelná, modální can, rozkazovací způsob, gerundium. U pokročilejších potom trpný rod, minulý čas, předpřítomný čas)
  o Předložky
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, R. Essential Grammar in Use. info
 • REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2Face, Elementary. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-52-160061-8. info
 • ZÁBOJOVÁ, E. et al. Angličtina pro jazykové školy I. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-732-4. info
 • GUDE, K., DUCKWORTH, M. Matrix, Pre-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-438648-1. info
 • NOLASCO, R. New Streetwise, Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-433404-X. info
 • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
 • NOLASCO, R. New Streetwise, Upper-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-433404-X. info
 • O'NEIL, R. DUCKWORTH, M., GUDE, K. New Success at First Certificate. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-453332-8. info
 • PEPRNÍK, J. et al. Angličtina pro jazykové školy III. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-289-6. info
 • ZÁBOJOVÁ, E. et al. Angličtina pro jazykové školy II. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-04-26220-1. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Didaktický test
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě aktivní účasti v hodinách a úspěšným absolvováním zápočtového testu. Studenti mají závaznou 75% docházku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.