USESE0014 Rakousko v 19. a 20. století

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz poskytne studentům podrobné znalosti moderních dějin Rakouska od zániku habsburské monarchie až po současnost. Osou výkladu budou klíčové události rakouských politických dějin (změny vlád, vývoj politického systému, zahraničně-politické vazby a vztahy, ústavy a významné právní dokumenty) a vybrané problémy ekonomického a sociálního vývoje novodobého Rakouska v souvislosti s evropským popř. světovým děním. Studenti nahlédnou, jak významné evropské události a procesy v posledních dvou stoletích určovaly či ovlivňovaly vnitřní vývoj rakouské společnosti i zahraničněpolitickou orientaci rakouského státu a jeho vztahy jak se středoevropskými sousedy, tak s evropskými mocnostmi. Obsahem seminářů bude obšírný rozbor významných událostí či dokumentů z rakouských dějin daného období, na kterém se budou studenti podílet formou seminárních prací. Absolventi kurzu by měli být schopni využít nabytých znalostí při hodnocení událostí a procesů vývoje moderní rakouské společnosti a interpretovat jejich význam a důsledky v celém středoevropském resp. evropském prostoru.
Osnova
 • 1. Přehled pramenů a literatury k dějinám Habsburské monarchie a Rakouska. Shrnutí vývoje rakouských zemí do konce 18. století.
  2. Vývoj Rakouské monarchie v 19. století do r. 1867.
  Politický a správní vývoj (počátky konstitucionalismu, vznik politických stran), významné sociální a ekonomické změny.
  3. Vývoj Rakousko-uherské monarchie do roku 1914
  Politický a ústavní vývoj, vztahy národních politických reprezentací, ekonomické, sociální a kulturní změny v období před První světovou válkou.
  4. První světová válka a rozpad monarchie, vznik Rakouské republiky (1914-1919)
  Mezinárodní souvislosti, politický systém a společenskoekonomické zázemí nového státu. Vztahy se středoevropskými sousedy, národnostní a územní spory.
  5. První Rakouská republika (1919-1938)
  Politický a správní vývoj, sociální a ekonomické změny, vztahy se sousedy, vzestup nacismu.
  6. Rakousko součástí nacistického Německa (1938-1939). Tzv. Anšlus a jeho politické, ekonomické a společenské souvislosti a důsledky.
  7. Druhá světová válka a Rakousko (1939-1945). Ekonomické a společenské dopady války na straně nacistického Německa. Otázka "obětí či spoluviníků".
  8. Obnova samostatného Rakouska. (1945 - 1947). Poválečný osud Rakouska v podmínkách počínající studené války - postoj velmocí, vztahy se sousedy, národnostní otázky a územní spory, ekonomická krize.
  9. Rakousko v rozdělené Evropě (1948 -1955). Uvolnění mezinárodního napětí a jednání o Státní smlouvu, otázka rakouské neutrality, ekonomické oživení.
  10. Rakousko mezi východem a západem (1955-1989) Postavení Rakouska v rozděleném světě, vnitropolitická i ekonomická stabilizace v 60. a 70. letech. Ozvěny nacistické minulosti a vzestup pravicového nacionalismu v 80. letech
  11. Rakousko po pádu železné opony. Postavení Rakouska ve změněné mezinárodní situaci a vstup do EU. Vztahy se středoevropskými sousedy.
  12. Závěrečné shrnutí, zhodnocení vývoje a současného ostavení Rakouska v Evropě a jeho vztahů se sousedy a s EU.
Literatura
  povinná literatura
 • HLOUŠEK, V. - SYCHRA, Z. (Eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Brno: MU - MPÚ, 2004. info
 • VEBER,V. a kol. Dějiny Rakouska. Praha: NLN, 2002. info
 • TAYLOR, A.J.P. Poslední století Habsburské monarchie: Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918. Brno: Barrister & Principal, 1998. info
  doporučená literatura
 • KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. info
 • JEŘÁBEK, M. Konec demokracie v Rakousku 1932-1938. Brno: Dokořán, 2004. info
 • BURKEY, E. B. Hitlerovo Rakousko. Jedna říše, jeden národ. Praha: Rybka, 2002. info
 • GUTKAS, K. Die Zweite Republik 1945-1985. Wien: Verl. fűr Geschichte und Politik, 1985. info
 • STOURZH, Gerald. Geschichte des Staatsvertrages 1945 - 1955. Österreichs Weg nach Neutralität. Verl. Styria, 1985. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Test
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Seminární práce věnovaná významné události či osobnosti moderních rakouských dějin.
Ústní zkouška zaměřená na ověření znalostí jak obecného kontextu (terminologie, chronologie), tak konkrétních událostí a procesů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2015.